sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

Sergio Hornai: Kazu Lucia Lobato Laos Urjenti Hodi Hatama Ba Prizaun; “Lucia Lobato Konsidera Kazu Ne’e Politizadu”

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 20 Dezembru 2012 

Defensor Sergi Hornai ba Arguida Lucia Lobato hateten, kazu Lucia Lobato la’os kategoria emerjensia atu ejekuta prijaun iha loron feriadu. Entertantu, arguida Lucia Lobato husu ba Tribunal atu asegura nia diretu tamba rekursu ne’ebe nia hatama ba Tribunal Rekursu laiha klarifikasaun. 

Foin lalais ne’e, tribunal Rekursu reforca desizaun Tribunal Primeiru instansia hodi hamonu sintensa tinan 5 kadeia ba arguida Lucia Lobato hodi ba prijaun iha loron 15 fulan ne’e (Dezembru), ne’ebe tuir lei Tribunal labele atama arguida ida ba prizaun iha loron feriadu. 

“Ba kazu senora Lucia Lobato ninian, laos urjenti para atu bele halo ninia ezekusaun, nune’e mos iha dekretu lei konaba ferias judisiariu sira nian, iha dekretu lei 20/2012 ne’ebe mak koalia momos iha artigu 1, nomor 1 no nomor 2, koalia lolos kona ba, kuandu tribunal sira suspende laiha rajaun ba iha juis atu bele halo ejekusaun ruma ba kazu sira ne’ebe mak laos orjente, perguntas ba ita? 

Tamba sa mak ita tenki haruka lalais senora Lucia tenki tama kadeia iha oras feriadu judisiariu sira nian, ke lei rasik la fo fatin para ita atu halo ejekusaun, Tribunal hanesan instituisaun orgaun soberania estadu ninian, iha ninia independensia, iha ninia imparsialidade, nia so rona deit ba iha buat ne’ebe mak tuir lei, tuir faktus ne’ebe mak ita iha, nia labele rona boatus, ita tenki hatuur ita nia an ne’e nuudar hanesan estadu de dereitu, juis sira tenki kaer sira nia servisu ho responsablidade ho autodereminasaun nian katak, haree deit ba iha prinsipiu legalidade nian, la rona ba sese deit maibe hola desizaun ida loloos,” deklara Sergio Hornai. 

Arguida Lucia Lobato mos hato’o nia deklarasaun katak, tribunal tenki respeitu nia diretu hanesan sidadaun ida. “Husu ba Tribunais sira atu respeita mos hau nia direitu e hau mos sei kumpri hau nia dever tuir oportunidade ne’ebe mak iha, to’o ohin hatama ona surat tolu ka hat ba tribunais, foin ida deit mak Tribunal atu responde, tribunal juis sira la lee hau nia karta hatama ne’e, la lee hau nia prosesu ne’e, matan taka tiha deit, obriga deit prense ona Tribunal Distritu atu hasai ona mandatu, tenki ba ona toba iha Prizaun, ita nia Timor oan sira ne’ebe tur iha orgaun estadu ninian, ne’ebe ezerse funsaun estadu ninian labele utiliza sira nia pozisaun estadu nian atu atinji sira nia objetivu politikus, hau nia prosesu ne’e, prosesu ida politijadu, hotu-hotu hakarak haree hau nia prosesu ne’e sai hanesan prosesu ida ezemplar, dehan katak, Timor Leste ne’e kombate duni korupsaun,” dehan Lucia Lobato. 

Hafoin hetan tiha sentensa tinan 5, defensor Lucia Lobato hato’o rekursu ba Tribunal de rekursu maibe laiha resposta. 

 “Hau sei ba toba iha prizaun kuandu ba dala ikus Tribunal iha nia fatin depois de estuda tiha hau nia kazu ne’e, depois de hata’an tiha hau nia kestoens barbarak ne’ebe hau hakerek ne’e, hau sei pronto atu ba toba iha komarka, atu kumpri sintensa ne’ebe Tribunal hatuun bah au, mais laos hanesan ne’e, laos hanesan tolan toma-tomak deit, simu tiha hau nia rekursu, buat ne’ebe mak hau nia defensor husu iha rekursu laranla responde nein ida, hikus mai hau tenki ba ona prizaun 5 anos, hau sei rejisti nafatin ba desizaun ida ne’ebe hau entende katak, la justu atu’ur duni hetan justica bah au nia an rasik e mos halo sistema judisiariu iha Timor ne’e tenki forte duni i atu’ur Tribunal sira iha fatin ne’ebe dignu ne’ebe ema hotu-hotu respeitu hodi nune’e Timor ne’e bele hakmatek,” deklara Lucia Lobato. 

Haree ba desizaun husi Tribunal ne’e, Sergio Hornai hateten, husi sira nia parte la satisfeitu tamba laiha klarifikasaun husi evidensia hirak ne’ebe sira hato’o. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.