quarta-feira, 19 de dezembro de 2012

Taur Uluk Duni Sai Soldadu 600 Rai La Nabeen; “Xefe Estadu Dezafia Veteranus Kontinua Kontribui Ba Nasaun”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 19 Dezembru 2012 

Prezidenti Republika Taur Matan Ruak dezafia veteranus antigus kombatentes atu lalika hanoin husu osan deit ba nasaun, maibe mos tenki kontinua fo kontribuisaun ba nasaun ba dezenvolvimentu povu no rai ida ne’e. 

 Xefe estadu dehan, oinsa mak nasaun Timot Leste bele ba oin, se karik kontinua husu ba estadu, no la hanoin atu fo kontribuisaun iha tempu ohin loron. 

 “Hau horibainhira haree funsionariu sira (SAMES) manifesta atu husu aumenta sira nia salariu, hau dehan ba Primeiru Ministru duni tiha, hau uluk duni soldadu 600 resin rai la nabeen, nia loron kalan hanoin mak nia aan de’it, nia la hanoin katak iha ospital referral distritu sira oxijen laiha, ai moruk la iha, nia invez hanoin nia maluk maibe nia hanoin nia an deit, halo nusa mak nasaun nee ba oin,” PR lembra, bainhira sorumutu ho veteranus iha Palasiu PR (17/12). 

Aliende ne’e, Prezidenti Republika Taur Matan Ruak mos informa kona ba kondisaun real ne’ebe veteranu sira infrenta iha tempu rezistensia no tempu ukun an. Tuir PR nia haree katak, maski maioria veteranus antigus kombatentes hetan projeitu, maibe kontinua kiak no kaik liu fali iha tempu rezistensia, tanba laiha jestaun diak. 

Prezidenti da Republika Taur dehan asuntu ne’e, tanba haree ba realidade ne’e iha terenu katak, veteranus barak mak kaer projeitu Eletrisidade, maibe kontinua halerik laiha osan. 

“Ita haree deit projeitu eletrisidade, veteranus hira mak la simu ka la hetan, lubuk ida mak hetan, mas oin nia osan kontinua laiha nafatin, dala ruma sira koalia osan hau dehan problema laos osan, problema mak ita jestaun laiha, mesmu fo osan bar-barak ba ita, maibe ita jestaun laiha ita kontinua presiza nafatin, ita kontinua laiha osan,” hateten PR Taur. 

Ohin loron hadoin simu subsidiu husi estadu, veteranus barak hahu halo vida negosiu, maibe tanba laiha jestaun, ba goja tun sa’e, osan sira ne’e estraga deit no laiha benefisiu ne’ebe sufisiente. 

“Veteranus hamutuk mil 18 foin dadaun tinan ida ne’e simu U$128 miloens dollar, no osan ne’e ita veteranus halo saida, ne’e osan boot, veteranus barak mak loke kios, maibe la kleur deit monu (Bankrut), tanba halo lia mak barak liu fali, hakarak hola kareta hanesan mos ema seluk, maibe la hare ba kareta nia kondisoens, halai loron ida rua at fali ona, no ida ne’e hatudu katak, ita veteranus hola kareta mos veteranus tuan, tanba laiha planu jestaun diak,” tenik PR. 

Tanba ne’e, atu sai milioner, nia husu ba veteranus sira atu hamutuk investe, hodi bele halo kapital dezenvolvimentu iha futuru.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.