sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

Woodside: “Politika Labele Domina Negosiasaun GS”

.

Jornal Timor Post - Kinta-feira, 20 Dezembru 2012 

Vise Prezidenti Ezekutivu Dezenvolvimentu Kompania Woodside, Robert Edwardes hateten, prosesu negosiasaun ba mina Greater Sunrise (GS) atu hetan lalais solusaun labele dumina ho politika. 

Iha tersa (18/12), Prezidenti Republika Taur Matan Ruak simu delegasaun ezekutivu kompania Woodside ne’ebe dirizi husi Vise Prezidenti, Robert Edwardes, iha Palasiu Prezidensial Nicolau Lobato, Ai-Tarak latan, Dili, hodi fahe informasaun ba Xefe Estadu sobre prosesu negosiasaun GS iha tasi Timor inklui aprezenta jeneral manajer foun Woodside nia reprejetante iha Timor Leste. 

Liu husi karta komunikadu ne’ebe Timor Post hetan husi media prezidenti republika, katak durante enkontru Vice Prezidenti Ezekutivu Woodside, Roberto informa ba Xefe Estado katak, dialogu entre parte governu ho kompania bele hetan lalais solusaun atu nune’e bele avansa ba explorasaun. 

Maibe tuir ezekutivu husi komapania Woodside katak, tuir loloos politika labele domina iha prosesu negosiasaun, uza deit maka kestaun tekniku, nune’e fasil hetan solusaun. 

Entertantu, Xefe Estadu fo agradese barak ba Woodside ba parseira ho governu Timor-Leste iha area petroliu, Prezidenti hatutan, maske iha prosesu negosiasaun hetan difikuldade husi parte governu no woodside maibe, Xefe Estadu fiar katak, sei ultra pasa difikuldades refere ba interese povu pais rua ne’e. 

 “Hau akompania kazu ne’e ho atensaun kona-ba prosesu sira ne’e la’o oin sa, hau mos lakohi politika, hau hakarak dezenvolvimentu, hakarak aksaun, politika hanesan dalan maibe importante liu mak aksaun,” hatan Xefe Estadu ba Vice Prezidenti Ezekutivu Dezenvolvimentu Woodside nian. ikus liu Xefe estadu mos agradese ba apoiu social ne’ebe mak Woodside suporta ona ba atividade social ne’ebe mak prezidensia organiza. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.