sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

“Xanana Ameasa Hasai Komandu PNTL Balun”

.

Jornal Timor Post - Kinta-Feira, 27 Dezembru 2012 

Ministru Defeza no Seguransa (MDS), Kay Rala Xanana Gusmao deklara, sei hasai komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) balun, bainhira la tuir desizaun estadu hodi hametin paz no estabilidade iha rai laran. 

 “Hau haree imi husi komandu mai to’o iha kraik maka imi ulun to’os, hau sei hasai imi, tanba hau la presiza imi no hau buka fali ida ulun fatuk mamar atu bele hametin instituisaun rua ne’e bele la’o diak,” Xanana Gusmao dehan iha kapital Dili, sabadu (22/12). 

Nia dehan, instituisaun estadu ninian hanesan seguransa no defeza ne’ebe la metin, estadu rasik sei la bele la’o ba oin no hamrik metin iha fatin. 

 “Ba PNTL iha tinan 2006 imi fahe malu, tanba problema, maibe ba tinan 2013 maka imi fahe malu, hau hasai imi, tanba hau dehan ba imi, bainhira imi metin estadu sei metin, no bele hasai desizaun maske todan,” atual Primeiru Ministru ne’e reforsa. 

Ministru Defeza no seguransa dehan, instituisaun rua ne’ebe iha, bainhira la metin, estadu sei preokupa, maibe tanba iha problema ki’ik ne’ebe mosu sei diak, maibe estadu labele la’o diak liu hasai. 

“Imi tenki hatene instituisaun rua ne’e forte, estadu bele foti desizaun ne’ebe diak, maibe imi mak ulun fatuk to’os, halo estadu ninia ain sin, diak liu hau hasai imi troka fali seluk atu estadu bele hamrik metin,” Xanana afrima tan. 

Nune’e mos, Sekretariu Estadu Seguransa (SES), Francisco Guterres hateten, membru PNTL tenki hatene hirarkia komandu ninian atu bele hala’o kna’ar iha instituisaun ho diak. 

“Ita tenki haree hirarkia komandu, atu it abele hatene se mak boot no se mak ki’ik, ida ne’e importante atu bele asegura disiplina no bele asegura servisu la’o diak, bainhira ita la hatene hirarkia servisu sei lao la diak,” dehan Farncisco Guterres foin lalais ne’e iha Dili (26/12). 

Nia dehan tan, hirarkia iha instituisaun nia laran importante atu bele hatene se mak atu bele komanda no se mak sei rona, tanba hirarkia importante iha instituisaun nia laran atu bele hala’o servisu ne’ebe diak. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.