sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

“Xanana: F-FDTL – PNTL Tenki Hatene Politika”

.

Jornal Timor Post - Kinta-Feira, 27 Dezembru 2012 

Membru no Lideransa F-FDTL no PNTL tenki hatene politika atu politikus sira labele politija instituisaun F-FDTL no PNTL. 

“Imi dehan imi la ko’alia politika, hau konkorda 100%, maibe imi tenki hatene politika atu politiku sira labele lohi imi, imi tenki politika maske la tama iha politika,” dehan Ministru Defeza no Seguransa atual Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao nia diskursu sabadu, (23/12), wainhira partisipa iha serimonia konsolidasaun no koperasaun entre F-FDTL no PNTL hafoin mandatu UNMIT remata. 

Iha oportunidade ne’e, Xanana husu ba membru no lideransa instituisaun rua atu hatudu nafatin displina iha servisu atu ema ka politiku sira labele aproveita instituisaun rua ne’e hodi sobu soberania estadu. 

Nia mos hatutan tan, instituisaun rua ne’e mak sai hanesan baze ba politiku sira atu bele hasai desizaun ne’ebe diak ba povu tuir nesesidade ne’ebe presiza. 

 “Hau dehan deit katak, estadu soberanu kuandu foti desizaun ruma, instituisaun rua ne’e tenki metin, tanba instituisaun rua mak kaer metin soberanu estadu nian,” dehan Xanana. 

 Konseitu soberania laos tanba iha Parlamentu, iha prezidenti Republika, maibe konsetu soberania mak Timor oan rasik iha ona kbiit foti desizaun, tanba pais barak iha tinan barak seidauk iha soberania. 

“Hau dehan instituisaun rua ne’e mak sei garante soberanu estadu nian, tanba it abele ona hasai desizaun ba ita nia rain, se instituisaun rua ne’e mak la metin soberanu estadu ita lalika hanoin,” dehan xanana. 

Entertantu, Xefi Estadu maior F-FDTL, Major Jeneral, Lere Anan Timur deklara, husu membru husi instituisaun PNTL no F-FDTL atu labele komete iha vida politika hodi estraga situasaun estabilidade. 

“Ita mai halibur iha ne’e, ita la’os politiku, ita lakohi politika, maibe ita tenki hanoin halo nusa paz no estabildiade iha rai laran,” dehan Major Jeneral Lere. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.