sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

David Dias; “Sedu Liu Koalia Remodelasaun”

.

Jornal Timor Post - Sesta-feira, 25 Janeiru 2013 

Deputadu husi bancada FRETILIN, David Diaz Ximenes (Mandaty) deklara, sedu koalia remodelasaun ba V Governu konstitusional tanba seidauk iha sasukat ruma hodi bele halo remodelasaun. 

Reprejetante povu ne’e hateten, remodelasaun ba V Governu so bele akontese bainhira Parlamentu aprova ona Orsamentu jeral Estadu (OJE) 2013 no iha durante fulan 6 ka tinan ida nia laran membru governu sira la hatudu sira nia kapasidade hodi ezekuta orsamentu ne’ebe aprova husi PN. 

Tuir Mandati katak, Orsamentu Jeral Estadu mos foin bele deskute iha Fevereiru 2013 durante semana rua. “Governu ne’e foin forma, ita la bele hanoin uluk atu halo remodelasaun, tanba ida ne’e so akontese, wainhira orsamentu aprova nab a fulan nen, maka ita foin bele koalia,” dehan Mandati iha PN kinta (24/1). 

Mandati mos husu ba parte hotu atu labele soe boatus maibe buka fo hanoin di’ak ba dezenvolvimentu nasaun Timor-Leste. 

“Hau hakarak dehan ba maluk sira hotu katak, ital abele soe boatus, agora ita hanoin said amak it abele halo diak liu, se karik hau mesak labele entaun ita hamutuk atu halo, laos hau tenki ba troka ema ida iha ne’eba,” dehan Mandati. 

Tanba ne’e, nia husu ba parte hotu tenki ajuda malu hodi bele halo buat ne’ebe diak liu no buka atu aprende fo liman ba malu hodi futuru povu no nasaun ne’e sai diak liu tan. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.