quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

“FRETILIN Prontu Diskute Alterasaun Lei Pensaun Vitalisa”

.

Jornal Independente - Kuarta-Feira, 30 Janeiru 2013 

Reprezetante povu iha Parlamentu Nasional (PN) sei altera lei pensaun vitalisa, hanesan durante kampania, sira nia partidu promete ba povu atu halo kuandu sira maka kaer ukun. 

Nune’e, Deputada Bankada FRETILIN Josefa Pereira hateten, Partidu Politiku sira tenki konsistensia ba promesa sira ne’ebe hato’o durante kampania eleitor atu altera lei pensaun vitalisa. 

Bankada FRETILIN sei firme no kuarenta ho promesa ne’e maibe depende ba Parlamentu Nasional atu ajenda diskusaun hodi halo alterasaun ba lei pensaun vitalisa ne’e hosi hamenus. 

“Parlamentu Nasional hakarak halo ajenda ami pronto atribui pensaun vitalisa iha Parlamentu Nasional,” hateten Josefa iha PN, tersa (29/1). 

Tuir Josefa, durante ne’e, eis titular sira simu pensaun vitalisa 50 porsentu (Porijemplu salariu deputadu ativu U$3000 maibe deputadu ne’ebe eis titulares ona simu deit U$1500) husi salariu baziku. Maibe husi salariu baziku pensaun vitalisa ne’ebe eis titular sira simu kada fulan selu taxa pursentu 30 ba estadu. 

Entertantu, Deputadu husi Bancada CNRT Arao Noe hateten, partidu Politiku sira ne’ebe tur iha PN orsa ne’e, maka tenki haruka fali projeitu lei foun pensaun vitalisia ne’e ba PN atu ajenda, tanba lei ne’e kaduka ona iha segundu lejislatura. Maski promete ona atu altera maibe oras ne’e dadaun PN sei konsentra ba diskusaun Osamentu Jeral Estadu (OJE) 2013 nian. 

Alterasaun ne’e sei la hasai hotu diretu eis titulares sira nia maibe halo deit revizaun kiik atu hamenus porsentajen tanba diretu pensaun vitalisa ba eis titulares sira hakerek ona iha Konstituisaun RDTL.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.