quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Gasta Orsamentu Biliaun $2.3 “Infraestrutura Marka Pasu”

.

Jornal Timor Post - Kuarta-Feira, 30 Janeiru 2013 

Intermus de infraestrutura, alokasaun orsamentu liu husi kapital Dezenvolvimentu durante ne’e gasta ona bilaun $2.3. maibe, realidade infraestrutura bazika iha teritoriu tomak nafatin sai preokupasaun povu tomak. 

Tuir ONG Luta Hamutuk nia observasaun, durante ne’e planeamentu no implementasaun orsamentu infraestrutura durante ne’e hatudu katak, governu seidauk ha kapasidade ne’ebe naton atu halo jestaun efetivu no responsive ba orsamentu ne’ebe boot iha area infraestrutura, tan ne’e, maske gasta kuaze niliaun $2.3 maibe realidade infraestrutura sei marka pasu. 

“Orsamentu ne’ebe durante ne’e investe iha area infraestrutura seidauk bele responde preokupasaun povu durante ne’e, liu-liu iha infraestrutura bazika hanesan estrada, ponte, eletrisidade, aude, edukasaun, agrikultura, bee moos, no sst, realidade ne’e Luta Hamutuk identifika bazeia ba monitorizasaun iha terenu durante ne’e,” Diretor Ezekutivu Luta Hamutuk Mericio Akara ba Jornalista sira iha konferensia ba imprensa iha farol, Tersa (29/1). 

Akara hatutan, iha prosesu ezekusaun projeitu infraestrutura, Governu laiha displina no komitmentu atu servisu tuir mekanizmu aprovizionamentu ne’ebe estabelese tiha ona ho nia enkuadramente legal. 

Nia dehan, Luta Hamutuk nia monitorizasaun durante ne’e identifika katak, iha projeitu infraestrutura estrada, ponte no uma (edifisiu) balun mak nia implementasaun la transparante no la akuntavel tuir padraun aprovizionamentu publiku, Ezemplu rehabilitasaun estrada nasional Dili, konstrusaun Ponte Comoro, konstrusaun Portu Naval Hera, konstrusaun Rezidensia Ministeriu das Financas. 

“Implementasaun Projeitu hirak ne’e Luta Hamutuk konsidera Governu halo mal jestaun ba despeza estadu, kondisaun ida ne’e mos hatudu katak, maske governu rasik kria sistema aprovizionamentu maibe iha nivel implememtasaun sistema aprovizionamentu la funsiona ho masimu, oportunidade ne’e Luta Hamutuk husu atu deputadu sira labele kontente ho kareta Prado, maibe tenki kontinua kritika no halo fiskalizasaun ba projeitu ne’ebe implementa, nune’e projeitu hirak ne’e bele garantia kualidade no lori benefisiu ba povu,” nia tenik. 

Responde ba preokupasaun Luta Hamutuk ne’e, Prezidenti Komisaun E assuntu infraestrutura, Transporte no komunikasaun, Pedro dos Martires rekonese durante ne’e projeitu barak laiha kualidade tanba governu la kontrola. 

Pedro hateten, Governu nia prakeiza barak, halo osan gasta barak ona ba infraestrutuat hodi hadi’a estrada, uma, Ponte, bee-moos, maibe dezenvolvimentu infraestrutura la kondis ha gastu hirak ne’e. 

“Hau haree observasaun Luta Hamutuk ne’e realistiku duni, tanba ita sei iha prosesu formasaun de kapasitasaun ba estrutura governu no emprezariu sira, maibe agora iha III mandatu V governu maka iha ona matan dalan liu planu estratezia Dezenvolvimentu Nasional atu ita la’o tuir ezijensia nasaun nian hodi garantia kualidade projeitu para lori duni benefisiu ba povu no nasaun TL,” Pedro dehan. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.