quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

“KKFP Atu Kontrola Osan Povu Nian”

,

Jornal Nacional Diario - Kuarta-Feira, 30 Janeiru 2013 

Orgaun Konsellu Konsultivu Fundu Petroliferu (KKFP), ne’ebe estadu kria atu halo monitorizasaun no fiskalizasaun ba lei fundu petroliferu atu nune’e bele uza didiak osan ba benefisiu povu nian. 

Tanba ne’e, Parlamentu Nasional (PN), segunda (29/1) semana ne’e, eskoila ona eis deputadu FRETILIN, Jose Teixeira ho eis deputadu Partidu Demokratiku (PD), Rui Menezes sai nuudar Parlamentu Nasional III lejislatura hili Jose Teixeira ho Rui Menezes, liu husi votasaun maioria a favor 58, kontra 3 no abstensaun 2. 

Tuir artigu 27 lei fundu petroliferu, nomeasaun durasaun ba mandatu membrus KKFP, iha tinan lima nia laran deit no la halo renovasaun. 

Tuir deputadu Pedro Martires husi bancada CNRT katak, lei fundu petroliferu hateten katak, Parlamentu Nasional mak tenke eskolla reprezetante nain rua, hamutuk ho eis lider sira, hanesan eis Prezidenti Republika, eis Primeiru Ministru, eis Prezidenti parlamentu Nasional, eis deputadu no eis Ministru ou Ministra Financas. 

“Membru Konsellu Konsultiva presiza duni, tanba fundu petroliferu ne’e mak hanesan ita nia fuan no estadu nia fuan dezenvolvimentu nian,” esplika Pedro martires husi bancada CNRT ba JNDiario Tersa (29/1) iha PN. 

Tanba ne’e, nia hatutan, ema sira ne’ebe mak kaer ukun ne’e entegradu lolos fundu petroliferu ne’e, nia istoria lao oin sa, tanba ne’e maske sira eis ona mais sira mos bele kontinua kontribui nafatin ba implementasaun lei fundu petroliferu. 

Nia akresenta, sira sei ba tuur iha Konsellu konsultivu fundu petroliferu, atu halo monitorizasaun, fiskalizasaun ba reseitas no despesas ne’ebe mak hasai husi fundu petroliferu nian. 

“Gasta ona ne’e los ka lae, hasai tuir lei ne’ebe haruka ka lae, atu nune’e bele kontrlu diak ida oinsa atu ba uza osan fundu petroliferu ne’e didiak,” dehan nia. 

Nia realsa tan, lei mos hateten ona katak, membru konsellu konsultivu fundu petroliferu ne’e, tenki reprezetante husi Parlamentu, Governu, relijouzu no sosiedade civil. 

Aliende ne’e mos, deputadu Francisco Branco husi bancada FRETILIN afirma katak, Governu fo pareser ba parlamentu nasional bainhira aprova orsamentu hodi haree ba osan ne’ebe mak governu hasai husi fundu petroliu.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.