terça-feira, 29 de janeiro de 2013

“Kondisaun Eskola Iha Zumalai Grave”

.

Notisia Husi TVTL - Segunda-kalan, 28 Janeiru 2013 

Eskola Ensino Baziku Sentral Zumalai Distritu Covalima seidauk hetan atensaun husi ministeriu Edukasaun, kondisoens Eskola la premiti atu labaraik sira tuir aula iha tempu udan. 

Eskola ne’e iha alunus hamutuk 396, kondisaun eskola ne’ebe laiha moru fasik atu bee tama ba sala sira iha eskola ne’e. 

“Mota tama iha eskola ne’e tamba laiha moru, no bee tama nakonu wainhira tempu udan,” dehan professor iha eskola refere. 

Eskola ne’e iha sala hamutuk 11 maibe alunus sira uza deit sala 8 no sala 3 abandonadu tamba laiha odamatan no janela. 

Aliende problema salas eskola ne’e mos sei falta meza no kadeira tamba ne’e alunus besik 60 mak okupa sala ida hodi tuir prosesu aprendizazen. 

Problema seluk ne’ebe mak estudante sira infrenta iha eskola ne’e mak falta saniamentu tamba laiha hariis fatin no fornesementu bee moos ba eskola refere. 

Eskola ne’e mos iha profesores hamutuk 12 no volontariu nain 3. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.