quinta-feira, 24 de janeiro de 2013

Lucia Lobato sai Ezemplo: “MP Sei Prosesa Tan Kazu Korupsaun 10”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 24 Janeiru 2013 

Diretor Ezecutivu Fundasaun HAK, Rogerio Vicente Viegas afirma katak, desizaun Tribunal ne’ebe mak hamonu sentensa ba kondenada Eis Ministra Justisa Lucia Lobato hatudu exemplo ba membru governu no povu tomak katak, ema hotu-hotu iha lei nia oin hanesan de’it. 

“Lucia Lobato hatudu ona ba publiku hodi kumpri desizaun Tribunal, ida ne’e hanesan esperensia diak ba futuru atu oinsa portifika ita nia sistema Justica iha Timor Leste,” Rogerio informa ba jornalista sira iha nia knaar fatin palasiu, kuarta (23/1). 

Tuir Rogerio, bainhira kazu alegasaun korupsaun iha Timor Leste mak prosesu tui nia dalan, ida ne’e hatudu ba publiku katak, korupsaun ne’ebe akontese iha TL laos deit kondenada Lucia Lobato deit mak involve. 

 Ba alegasaun korrupsaun, tuir fundasaun HAK nia hatene iha kazu alegasaun hamutuk 10 resin mak durante ne’e Komisaun Anti Korupsaun (KAK) haruka ba Ministeriu Publiku (MP). “Kazu hirak ne’e iha balun mak Ministeriu Publiku halo ona akuzasaun hodi hatama ona ba Tribunal,” dehan nia. 

Husi kazu 10 resin tanba kestaun segredu Justica, Fundasaun HAK la bele fo sai naran ida-idak, maibe HAK espera katak, bainhira prosesu kazu hirak ne’e lao husu ba entidade estadu, autoridades governantes inklui lideransa partidu politiku sira atu labele iha intervensaun politika ba servisu orgaun tribunal halao duni sira nia knaar, ho sira nia servisu ho profesionalizmu no mos independente no mos la halis ba ema ruma ou grupu ruma.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.