terça-feira, 29 de janeiro de 2013

“Pensaun Vitalisia Fo Todan Ba Implementasaun OJE”

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 29 Janeiru 2013

Sosiedade sivil kontinua preokupa ho lei pensaun vitalisia ne’ebe to’o ohin loron seidauk hetan alterasaun iha Parlamentu Nasional (PN). Tuir sira, pensaun vitalisia fo impaktu negativu ba implementasaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) kada tinan.

Diretor Ezekutivu ONG Forum, Arsenio Pereira da Silva sefine pensaun vitalisia sai hanesan salariu ‘seumur hidup’ ba eis titular sira ni durante ne’e estadu gasta osan barak liu ba esi titular sora nos mos idozus inklui pensaun sira seluk, maibe osan atu gasta ba prosesu dezenvolvimentu fiziku iha rai laran uitoan de’it.

“Hau hanoin ida ne’e afeta tebes ba ita nia komunidade tomak, ezemplu ita nia fonte orsamentu jeral estadu kada tinan mai husi rendimentu mina tasi Timor, se pensaun vitalisa ne’e mak 100% kada tinan mntante orsamentu ne’e aumenta depois pensionista sira mos aumenta, ida ne’e hatudu ita gasta osan barak liu ba pensionista no mos ba eis titular sira,” dehan nia ba Jornalista sira iha NGO Forum Kaikoli, dili, horsehik.

Tuir Arseino, pensaun ne’e bele iha, maibe labele 100%, valor ne’e tenki hatun ba 50% hodi labele kria injustisa iha rai laran.

“Tanba ne’e mak presiza halo revizaun ba lei pensaun vitalisia iha povu barak mak sei presiza ajuda,” dehan nia.

Entertantu, Segundu Vice Prezidenti Parlamentu Nasional Aderito Hugo hateten, eis titular sira agora la’os simu salariu 100% hanesan membru deputadu atual iha PN.

“Iha segundu lejislatura ami konsege reduz lei ne’e ba 75% hodi selu osan ba eis deputadu no eis membru governu sira,” katak Vice PN ne’e.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.