quinta-feira, 24 de janeiro de 2013

Timor oan iha Filipina halo Violasaun Sexual ba Feto Filipino

.

CJITL - Kinta-Feira, 24 husi Janeiru 2013 

Filipina, Bolseiru Timor oan ho naran Marcelinho Azino da Cruz, tinan 26, ne’ebe mak dadaun ne’e halao nia estudu iha Filipina halo violasaun seksual ba feto Filipina nain 2.

Tuir noticia ne’ebe mak asesu husi http://www.journal.com.ph/index.php/news/provincial/43120-pose-nude-for-me haktuir katak antes Marcelinho Azinho da Cruz halo violasaun seksual, Marcelinho Azino da Cruz lohi Nida, tinan 23 (laos naran los) atu fo servisu hanesan pramugari tanba ne antes atu tama servisu kriteria ida mak tenki halao uluk exame fisiku nian.

Marcelinho Azinho da Cruz, ne’ebe iha momentu ne’e menyamar hanesan Benito Santos, funsionariu rekursu humanus iha kompanha Tiger Airways, konsege haruk Nida hodi hasai hotu nia roupa nune’e Marcelinho halo teste ba nia (Nida-red) iha Hotel Inperial

“Marcelinho menyamar hanesan Benito Santos , funsionariu rekursu humanus iha kompanha Tiger Airways,” supt. Fernando Perez haktuir.

Tuir sasin Polisia Filipina nian Perez, hatuir katak hafoin to’o iha hotel Ho nonok Nida kolu nia roupa ida ba ida, Marcelinho hasai Nida nia foto ho kondisaun sein roupa hafoin ne halo violasaun seksual ba Nida.

Perez konta katak momentu halo violasaun seksual Nida koko atu hakilar maibe Marcelinho ho ameasa hodi dehan ba Nida diak liu nonok se lae foto tomak ne’ebe mak nia hasai bele tau hotu iha Facebook.

Perez haktuir liu tan hafoin loron segundu Marcelinho kontinua lori tan feto ida seluk ho naran ‘Cantik’ tinan 21 (laos naran lolos) ba Malabanias, Angles City ho pozisaun nafatin funsionariu iha kompanha Tiger Airways.

To’o iha fatin Marcelinho lori ‘Cantik’ ba kuartu hotel nian hodi haruka kolu nia roupa, ‘Cantik’ la kohi, é halai hodi hakilar husu ajuda nune’e to’o ikus mai funsionariu Hotel nia konsege ajuda duni ‘Cantik’.

Akontesemento ne’e akontese hahu loron 13/1, oras ne’e dadaun Marcelinho detein hela iha polisia Angeles City, Filipina. (*/Amanu Ximenes/CJITL)
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.