terça-feira, 29 de janeiro de 2013

“TL Lori Kazu Conocophilips Ba TI”

,

Jornal Nacional Diario - Tersa-Feira, 29 Janeiru 2013 

Estadu Timor Leste hanoin ona atu lori kazu Conocophilips ba Tribunal Internasional (TI), tanba ne’e, Asosiasaun Advogadu Timor Leste (AATL) fo apoiu total ba estadu TL hodi bele halo kazu ne’e tuir porsedura legais no juridiku nian. 

“Estadu Timor Leste hanoin atu rezolve kazu Conocophilips iha Tribunal Internasional ne’e diak liu, tanba Tribunal Internasional mak hanesan fatin ne’ebe atu rezolve problema nasaun nian,” afirma sekretariu jeral AATL, Manuel Tilman ba JNDiario iha Dili, (28/1). 

Nia husu atu governu mos tenke estuda ho tasak atu kumpriende metodologia Tribunal Internasional nian, basa, kuandu governu lori ona kazu ne’e ba TI maka tenki hasai tiha kazu ne’e uluk iha Tribunal Nasional. 

Iha TI, katak Manuel Tilman, iha buat rua mak tenki hala’o mak interpretasaun ba tratadu ne’ebe preve destalamentu, no ida mak interpretasaun desizaun kona ba autoridade likidataria impostu Governu Timor nian. 

“Lolos ne’e, ida ne’e labele lori ba tribunal internasional, tanba ida ne’e desizaun nasaun nian, maibe estadu TL so bele lori ba iha TI ne’e mak akrodu tratadu no kontratu internasional, Tilman esplika. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.