quinta-feira, 24 de janeiro de 2013

Ukun Nain Alo Abuzu De Poder Iha Governasaun AMP: “Eis Ministra Justica Lucia Lobato Tama Prizaun Tinan 5”

.

Notisia Husi TVTL - Kuarta-feira, 23 Janeiru 2013 

Kondenada Ministra Justica Lucia Lobato oras ne’e iha ona prijaun Gleno Distritu Ermera, Tribunal hamonu sentensa tinan 5 kadeia ba kondenada tamba pratika korusaun no abuju de poder durante nia kaer kna’ar nu’udar Ministra iha IV Governu konstitusional. 

Lucia Lobato to’o iha Prizaun Gleno Terca feira (22/02) iha tuku 4:15 Otl, antes atu tama ba sela, eis Ministra Jutica ne’e halo despedida ho familia iha portaun Prizaun nian. 

Xefe estabelesementu Prizaun Ermera Kristianu Salsinha hateten, Lucia Lobato sei hetan tratamentu hanesan ho Prizionairu sira seluk. “Haree fali ba estatutu gusrda prizional ami tau iha ne’e kestaun ida la diferente, tamba ita hatene katak, iha prizaun ne’e estatus hanesan prizioneirus sira seluk mos, sei la haree ba ema membru governu ida, la haree ba ki’ik, kuandu tama kadeia ona tratamentu hanesan ho sira seluk,” dehan Salsinha. 

Lucia Lobato kastigu hamutuk ho Prizioneira sira iha Bloku A, maibe iha primeira semana sei hela mesak iha sella ida. 

“Ita hatene katak Bloku A maka tau prizioneirus feto sira, ne’ebe agora dadaun Senora Lucia Lobato ami tau iha Bloku A, agora dadaun mos ami tenki tau nia ketak tamba ami tenki estuda lai, problema saida, keta halo orsida tau matuk bele sai fali oin seluk, tamba tuir regra kada ema ida tama tenki ser iha loron 7 nia mesak iha fatin depois re-integra ba hamutuk ho nia maluk sira seluk,” dehan tan salsinha. 

Hafoin loron 7 eis ministra Justica iha IV Governu Konstitusional ne’e bele hala’o interasaun ho prizioneirus sira seluk no mos bele hetan vizita husi familia no farentes sira. 

“Loron 7 ami haree ba karik hanesan mana Lucia kontribui ba prosesu prizaun nian, ami bele hasai hodi hamutuk ho sira seluk, depois bele asesu ba iha parte ba formasaun sira ne’ebe mak remi ona, hanesan formasaun vokasional ba prizioneiru sira, formasaun espiritual i mos bele asesu ba iha desportu, limpeza no seluk tan, depois bele hetan vizita mos iha loron ne’ebe mak termina ona, tamba nuudar prisioneiru nia tenki asesu ba vizita, liu-liu vizita husi familia sira no mos entidade sira seluk,” dehan tan Salsinha. 

Prizaun Gleno prizioneiru hamutuk 49, Feto 13 no mane 36. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.