quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Vizita PR Taur Iha Wekusse: “Veteranus Rekonese Uluk FRETILIN La Promete Funu Hotu Atu Fo Osan”

.

Notisia Husi TVTL - Tersa-Kalan, 29 Janeiru 2013 

Prezidenti da Republika foin lalais hala’o vizita ba orgaun Komite ezkutivu klandestina, koordenador OJR 003 rai ikun Wekusse, organizasaun ne’e harii iha tempu Indonesia hamutuk ho Veteranus sira fo kontribuisaun boot ba luta ukun rasik an. 

Prezidenti da Republika Taur Matan Ruak no membrus do governu hala’o vizita ba organizasaun dos kombatentes rezistensia nasional (OCRN) ne’ebe uluk fo kontribuisaun maka’as ba luta independensia Timor Leste. 

Iha sorumutu ne’e, Veteranu sira husu ba Xefe do Estadu atu hadia sistema pagamentu ba veteranus, inklui hadia dadus veteranus ne’ebe barak mak falsu. “Ami veteranus grupu 24 prontu ajuda estadu, tamba uluk FRETILIN hateten funu hotu la’os atu fo osan,” dehan Veteranus. 

Iha oportunidade ne’e, Prezidenti da Republika Taur Matan Ruak hateten, tinan ne’e estadu no governu sei hari’i konselu veteranus atu haree fila fali dadus, tamba dadus barak falsa sei hamosu problema kona ba pagamentu. 

“Ita hotu hanoin katak funu ba osan para mate, se mak hakarak? Mate iha Timor laos oituan maibe kuaze 200.000, istoria ita nian, ita nia oan sira tenki hateten, ne’e importante tamba liga ho ita nia identidade,” dehan Taur Matan Ruak. 

Taur Matan Ruak mos sublinha liu tan katak, sei hadia lei odi orienta veteranus no antigus kombatentes atu evita problema kona ba subsidiu ne’ebe benefisiariu sira simu.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.