quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

“Alkatiri: OJE 2013 Pertense Ba Ema Hotu”

.

Jornal Independente - Kinta-feira, 21 Fevereiru 2013

Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri hateten, nia partidu sei halo buat hotu-hotu hodi povu tomak ba moris diak, sei said uni realidade.

Nia hateten ida ne’e, hafoin deputadu tomak, inklui FRETILIN nian fo vot votu a favor tomak ba orsamentu annual Fiskal 2013 iha segunda kalan.

“Foin segunda vez, karik hau la sala, maka PN aprova proposta lei ida ho unanimidade,” dehan nia iha aprovasaun espesialidade OJE 2013, Segunda (28/2). Mosu ona dala ida ho lei no. 9/2005 loron 3 fulan Agusto, lei fundu petrolifeiru sei reprezenta nafatin bee matan prinsipal ba finansimentu OJE, lei ne’ebe mak harii fundu ne’e adopta ho unanimidade ho razaun lojika, tanba konsidera nuudar instrumentu hodi reforsa soberania.

“Ho ami nia votu a favor, ami hakarak tatoli lia menon ida, atua firma katak OJE pertense ba ema hot-hotu,” dehan Alkatiri.

Tuir nia, demokrasia sei iha deit bainhira modelu ne’ebe mak adopta sei lori ba hetan objetivu ne’ebe tau iha oin, liuliu kombate hasoru kiak, hafoin tinan sanulu, lalika iha tan duvida kona ba nesesidade atu lao hamutuk.

Maibe FRETILIN lakohi mehi deit, sei halo buat hothotu hodi povu tomak nia mehi said uni realidade, mehi ne’ebe iha tempu uluk haburas kbiit no kreatividade atu bele responde ba dezafiu sira no halo it abele hakuru liu risku oioin.

 Hafoin vota a favor ba OJE 2013, hotu-hotu senti nudar nain, ne’e duni, obrigasaun boot liu tan atu garante ezekusaun diak, ezekusaun efikas no efisente, hatuur ba ezizensia ba rejultadu, maibe sei la haluha prinsipiu fundamental jestaun di’ak ba funsaun publiku.

Kestaun ba kualidade prestasaun servisu no ligasaun entre kustu ho benefisiu sei kontinua nafatin hanesan baze hodi hatuur intervensaun ba.

“Hamutuk ita koko paradigma tuan sira no ita buka harii foun seluk, Hamutuk ita sei buka kontribui lisuk atu mundu global ne’e bele mos aprende atu respeita diferensa no atu konsidera sira nuudar rikusoin global hodi bele evita estremizmu mosu husi ne’ebe de’it no oinsa deit,” tenik Alkatiri.

Hein deit katak, governu tomak hatene komprende dinamika demokratika inovadora ida ne’e no sei kopera hodi bele to’o iha susesu, hein mos atu Parlamentu Nasional hola inisiativa hodi adopta lejislasaun loloos no adekuadu hodi reforsa fiskalizasaun no kontrolu ezekusaun OJE 2013.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.