segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

“Deskonfia Mosu Iregularidade Sosa Kilat Foun Ba PNTL”

,

Jornal Independente - Segunda-feira, 18 Fevereiru 2013 

Bancada opozisaun iha uma fukun Parlamentu Nasional konsidera kilat foun hamutuk 77 ho tipu PM1-V2 ne’ebe Governu sosa husi PT, Pindad Indoensia illegal tanba konsellu Ministru seidauk halo aprovasaun ba importasaun kilat hirak ne’e, maibe pessoal balun hatama tiha ona. 

Ho kestaun ne’e, Bancada FRETILIN, Deputadu David Dias Ximenes (Mandati) husu ba Ministru Defeza no seguransa tenke investiga prosesu sosa kilat husi Indonesia tanba mosu iregularidade barak. 

Deputadu Mandati dehan, razaun saida mak Konsellu Ministru seidauk parova relatoriu ekipa teste kilat iha Indonesia, maibe kilat foun hirak ne’e tama tiha ona, kilat sira ne’e tama mai iha loron 5, maibe aprovasaun relatoriu ekipa teste kilat ne’e hasai iha loron 9. 

“Ida ne’e hau hanoin katak, kilat tama illegal depois governu legaliza no a’at liu tan kuandu kilat sira ne’e tama iha Portu Dili, Alfandega sira labele fiskaliza no Sekretariu estadu seguransa to’o oras ne’e seidauk asina kilat sira ne’e, tamba saida?” husu deputadu Mandati iha PN Sesta semana kotuk. 

Nia dehan, hafoin kilat sira ne’e tama mai, ema sivil ida sidadaun Indonesia ne’ebe servisu nuudar mekaniku mak ba foti, la’os membru Polisia. Entertantu, Prezidenti Komisaun B, Lourdes Besa hatete, iha tinan kotuk Governu forma duni ekipa konjunta ida hodi ba hala’o re-teste kilt iha Jakarta, Indonesia, maibe to’o ohin loron Parlamentu, liu-liu komisaun B rasik seidauk hatene klaru rezultadu teste ne’e. 

Lourdes mos esplika katak, maske kilat hirak ne’e to’o ona iha Timor Leste, maibe sira rasik seidauk iha informasaun klaru kona ba orsamentu hira mak koloka ba iha prosesu sosa kilat ne’e. 

Hatan kona ba kestaun ne’e, Sekretariu Estadu Seguransa (SES), Francisco Guterres hateten, kilat foun hirak ne’e sei iha hela prosesu investigasaun no depois mak sei informa nia rezultadu ba puliku katak, tanba saida mak kilat ne’e tama uluk maske seidauk hetan aprovasaun governu nian. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.