quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

“Fatin Laiha, Makina X-Ray Aeroporto Abandona Iha Armagen”

.

Jornal Nacional Diari - Kinta-feira, 21 Fevereiru 2013 

Makina X-Ray nebe governu sosa iha tinan 2010 hodi uza halo kontrolu ba sasan kargu ne’ebe tama sai husi Airoporto Internasional Nikolao Lobato to’o agora seidauk uz ahodi abandona iha armazen, tanba fatin atu tau makina ne’e laiha. 

Diretor Nasional Aviasaun Sivil (DNAS), Romualdo da Silva aleinde fatin ne’ebe seidauk iha hodi tau makina ne’e, kestaun seluk mos rekursu umanu ne’ebe atu opera makina ne’e laiha, no funsionariu balun ne’ebe toma konta ba makina ne’e mos sei tuir hela treinamentu ba kaer operasaun makina ne’e. 

“Makina X-Ray kargo hodi detekta sasan boot nebe mak tama iha aeroportu ne’e, hau hanoin laos budu no abandona iha armagen maibe, kestaun tanba sala tekniku deit ba fatin makina X-Ray kargo ne’e mak seidauk iha fatin hodi utiliza ou operasi,” dehan Romualdo ba jornalista sira, kuarta (20/2) iha Aeroportu Nikolau Lobato, Comoro, 

Dili. Tanba ne’e, nia lamenta ho informasaun ne’ebe deskonfia makina X-Ray ne’e at ona mak budu deit iha armajen. 

“Hau hateten dala ida tan, laos makina ne’e at, maibe kondisaun fatin mak seidauk standart didiak ne’e mak seidauk bele operasi, nune’e sala teknik deit agora dadaun ami buka hela solusaun ba problema ida ne’e, tanba makina ne’e laos kiik, presija fatin ne’ebe estandart,” dehan Romualdo. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.