quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

Forum Editores Lamenta “MF Emilia Pires Ofende Profisaun Jornalista”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 21 Fevereiru 2013 

Forum Editor Timor Leste lamenta ho akuzasaun Ministra Finansas (MF), Emilia Pires nian, ne’ebe ofende profisaun Jornalista nian. Liu husi plenaria debate orsamentu jeral Estadu (OJE) 2013 iha Parlamentu Nasional (PN), foin lalais, Ministra Emilia Pires, saran lia hodi dehan, jornalista sira gosta halo manipulasaun, bosok ba publiku hodi grava oinsa seluk ho hakerek oinseluk. 

Emilia Pires mensiona lia hirak ne’e hodi responde intervensaun membru Parlamentu Nasional nian, Deputadu Ososrio Florindo, ne’ebe husu tuir kona ba kazu abuju de poder ne’ebe deskonfia envolve Ministra Emilia Pires. 

Iha publikasaun Jornal sira nian, deskonfia Ministra Emilia Pires halo abuju poder hodi fo projeitu Supply fasilidade ba Hospital Nasional Guido valadares (HNGV) nian ba nia laen kaben, Werren Macleod, foin lalais ne’e. Liu husi konferensia imprensa iha sala redasaun Timor Post, Kuarta (20/2), Porta Vos Forum Editor, Otelio Ote mensiona katak, deklarasaun MF Emilia nian ne’ebe jeneraliza jornalista tomak iha rai laran halo manipulasaun, ne’e hatun profesaun jornalista nian. 

“Ami konsidera deklarasaun ne’e, ofende profisaun jornalista sira,” afirma Otelio Ote. Iha deklarasaun ne’e, Forum Editor ejiji ba Ministra Financas atu esplika ba publiku kona ba lia fuan, ne’ebe dehan Jornalista sira gosta halo manipulasaun, gosta bosok publiku, grava oin seluk hakerek oin seluk. Bainhira Ministra Emilia la esplika ba publiku, signifika Minitra ofende Profisaun Jornalista, tanba ne’e, orgaun komunikasaun social privadu tomak sei la halo kobertura ba atividades Ministra Finansas, Emilia Pires. 

Forum Editores ne’e mos fo apelo ba sidadaun tomak atu uza direitu resporta ba orgaun komunikasaun social sira, kona-ba ka atu klarifika informasaun/notisia ruma mak senti la fo satisfasaun ka la loos. 

Ote mos esplika, Republika Demokratika Timor Leste (RDTL), nasaun foun ne’ebe hetan nia independensia total iha loron 20 Maiu 2002, ohin loron dezenvolve an ba dadaun. Iha artigu 40 no 41 konstituisaun RDTL, konsagra importansia ba liberdade opiniaun/espresaun no liberdade atu harii Orgaun Komunikasaun Sosial. Durante tinan 38 nia laran, orgaun komunikasaun iha Timor Leste, kontribuisaun maka’as ba prosesu libertasaun nasaun, rekonstrusaun nasaun no dezenvolvimentu nasional iha era independensia total tinan 12 nia laran. 

Ohin loron, orgaun komunikasaun social no jornalista aumenta ba bei-beik, sai mos parte ida, husi susesu dezenvolvimentu nasional, ho funsaun haat ne’ebe importante, informa, eduka, kontrola no diverte, orgaun komunikasaun social buka kontribui iha aspeitu dezenvolvimentu hotu iha povu no nasaun. 

Orgaun komunikasaun social iha nasaun ne’e, ohin loron hasoru dezafiu boot, iha prosesu atu hetan asesu ba informasaun publiku, liu-liu iha Ministeriu sira, ne’ebe tuir loos sira iha dever atu divulga informasaun lalais ba publiku.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.