quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

“FRETILIN La Arogansia”

.

Jornal Timor Post - Kinta-feira, 21 Fevereiru 2013 

Partidu Opozisaun FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) fo pasa ho votus unamidade ba Orsamentu jeral Estadu (OJE) 2013, U$1.6 biloens, la’os partidu arogansia, maibe FRETILIN hanoin no hakarak fo kontribuisaun ba dezenvolvimentu nasaun Timor Leste. 

Inacio Moreira, Deputadu husi Bancada FRETILIN hateten, kestaun ne’e relasiona preokupasaun sosiedade sivil kona-ba opozisaun FRETILIN hamutuk ho Bloku Koligasaun fo votus afavor ba OJE 2013 maka dezenvolvimentu sei la la’o. 

“Partidu FRETILIN la’os arogansia, maibe partidu ida ne’ebe maka iha hanoin no hakarak fo kontribuisaun ba dezenvolvimentu ansaun Timor Leste,” dehan Inacio ba Jornalista sira iha parlamentu nasional, Kuarta (20/2). 

Inacio hatutan, preokupasaun husi sosiedade civil ne’e normal no fo kontribuisaun ba dezenvolvimentu nasaun nian, maibe koalia kestaun politik ne’e oin seluk ida. 

Nia sublinha liu tan katak, hahu III lejislatura, FRETILIN hahu ho kustura politik foun, tanba hakarak kontribui ba inmortansia dezenvolvimentu nasaun nian ne’ebe bele fo benefisiu ba povu nia moris. 

Votus afavor ne’ebe mai husi konsensia, deputadu ida-idak nian ne’e hatudu kontribuisaun FRETILIN nian ba estadu ida ne’e para halo dezenvolvimentu lao ba oin. 

Governu nia kna’ar hanesan ezekutivu, atu halo dezenvolvimentu tuir konstituisaun haruka, Parlamentu nia kna’ar Fiskalizador, sei kontinua halo fiskalizasaun ba orsamentu ne’ebe mak aloka ba governu. 

Tuir nia katak, kompara ho nasaun sira seluk, opozisaun nunka fo apoiu ba programa governu nian, maibe iha TL partidu FRETILIN apoiu dezenvolvimentu hotu-hotu tenki lao tuir nia dalan, katak prosesu hotu-hotu tenki tuir lei. 

 Nune’e mos kona ba espekulasaun ne’ebe dehan FRETILIN fraku, ne’e lia fuan la loos, tanba atu vita a favor i koalia ka la’e, publiku la bele interpreta sala, ita hakarak tau buat ne’ebe sala-los tenki tau ketak. “Uluk iha Governasaun AMP, FRETILIN Konsidera Governu defanktu, ne’e ami hateten buat balun diak ne’e povu mak sente,” nia haktuir.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.