quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013

Hamenus Korrupsaun, Tinan 5 Mai Opozisaun Sei Kontrolu Ejekusaun Orsamentu

.

SUARA TIMOR LOROSAE - Kuarta, 27 Fevereiru 2013 

DILI- Atu hamenus numeru korrupsaun iha rai laran, iha tinan lima mai bankada Opozisaun FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) sei halo kontrolu maximu ba ejekusaun orsamentu jeral ba iha membru governu sira. 

“Tinan lima mai FRETILIN nia knar hanesan Opozisaun atu kontrolu, laos sai Opozisaun deit maibe tanba deputadu nudar lei haruka hanesan fiskalizador, ami halao nafatin ami nia knar atu fiskaliza ejekusaun orsamentu ida ne’e,” dehan deputadu bankada FRETILIN Aurelio Freitas ba STL iha uma fukun PN Kuarta (27/02). 

Deputadu ne’e hateten, Ema hotu hatene foin lalais aprova orsamentu ho votus maioria afavor, tanba FRETILIN hotu kontribui, FRETILIN hatene katak, orsamentu nebe’e iha tinan kotuk AMP halo, barak maka la ejekuta ho lolos. 

Deputada bankada PD Jasinta Perreira hateten, OJE aprova ona, maibe PN iha knar sei ba halo fiskalizasaun iha distritu, hodi nune’e bele hare preokupasaun komunidade sira nian, no governu implementa duni ka lae. Jasinta Sequeira 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.