sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013

“Idelta: Susar Regula Prostituisaun”

.

Jornal Timor Post - Sesta-Feira, 15 Fevereiru 2013 

Sekretariu Estadu Promosaun Igulaidade (SEPI) rekonese, oras ne’e dadaun estadu seidauk bele regula atividade prostituisaun ne’ebe feto Timor-oan barak envolve iha laran. 

“Sim, ema feto Timor ne’ebe involve iha vida prostituisaun barak tebes, tantu husi kiak to’o riku, tan ne’e, atu identifika problema ne’e, presiza liu husi peskiza ida ne’ebe sei lori tempu naruk,” informa SEPI Idelta Rodrigues ba Timor Post iha parlamentu Nasional, kinta (14/2), wainhira partisipa iha debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2013. 

Idelta hatutan, atividade protistuisaun ita hotu la kohi atu akontese iha rai laran, maibe oinsa atu labele akontese ema ne’ebe involve direta iha atividade ne’e mos tenke sente katak, atividade ne’e diak ba nia an ou nia familia ou lae no impaktu ba nia saude ou lae. 

“Protistuisaun ne’e iha oin barak, tanba ne’e, ita tenki liu husi peskiza ida, foin bele deskobre nia motivu,” Idelta esplika. Atu kontrola no redus atividade protistuisaun iha rai laran, tuir nia, Parlamentu nasional tenki kria lei ida atu kontrola feto Timor oan ne’ebe oras ne’e barak involve ona iha atividade ne’e, maibe ne’e sei presiza lori tempu. 

Tempu hanesan, Paula Corte Real husi ONG Caucus katak, atu redus atividade protitusaun iha rai laran, SEPI presiza halo sosializasaun integradu ne’ebe involve entidade hotu iha rai laran. 

“Se ida ne’e ba futuru SEPI halo bebeik, ba oin hau fiar sei redus atividade protistuisaun iha rai laran,” Paula tenik. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.