quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013

“KAK Aplika TIR Ba Eis ME Joao Cancio”

.

Jornal Independente - Segunda-feira, 25 Fevereiru 2013 

Eis Ministru ne’e deskonfia involve iha kazu korupsaun hanesan pekulata, abuju poder, pekulata de uju, partisipasaun ekonomiu negosiu ba projeitu sosa ekipamentus televizaun edukasaun iha tinan 2011. 

Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Aderito de Jesus informa katak, evidensia ne’ebe KAK iha sei determina lia los, maibe seidauk bele koalia detallu tanba sei segredu justisa. 

Aleinde ne’e, Komisariu Aderito mos koalia kona ba kazu Ministra Finansas katak, KAK halo investigasaun bazeia ba kodigu penal Timor-Leste ne’ebe koalia kona ba tipu korupsaun hanesan pekulata, abuju poder, pekulata de uju, partisipasaun ekonomiu negosiu. 

Nia dehan, investigasaun ba Ministru, sei la taka dalan mos ba funsionariu publiku, director nasional no sekretariu estado. “Hau lakomenta espesifiku kona ba kazu ne’e (involve Ministra Emilia), tanba investigasaun kriminal hau hatete dala ida tan katak, kazu 16 mak ita hare iha ne’eba, ita boot sira haree sese mak mai iha edifisiu KAK, ita boot isra hatene hau la tama klean ba aspeitu kazu A, B ou C, inklui mos krime ne’ebe mak komete ba kazu ruma,” informa Aderito ba Jornalista sira iha edifisiu KAK Farol foin lalais. 

Iha fatin ketak, Reitor Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) Aurelio Guterres hateten, UNTL entrega ona kazu sosa kareta Bus ba estudante UNTL Fakuldade Teknika nian ba KAK hodi halo prosesu eis Ministru Edukasaun Joaoa cancio, tanba iha nia mandatu mak sosa Bus hirak ne’e. Aurelio hateten, orsamentu ba sosa Bus ne’e aprovasaun husi Orsamentu jeral Estadu (OJE) tinan 2011. 

Aurelio dehan, nia rasik mak hatama kazu kona ba sosa bus ba UNTL ba iha KAK atu bele haree prosesu lao no UNTL laiha intervensaun ba prosesu refere. 

 “Agora kauz ne’e hau rasik mak hatama ona ba KAK iha tinan 2011, no agora hein prosesu lao, ital abele ba intervein fali iha laran,” dehan Reitor UNTL, Aurelio ba Jornalista sira iha Gedun Matahari Terbit (GMT), Dili Sesta (22/2). 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.