quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

“KAK Investiga Pedro Lay Oras Tolu”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 21 Fevereiru 2013 

Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), kuarta (20/2), halo investigasaun hasoru Ministru Transporte no Komunikasaun, Pedro Lay, kona ba iregularidade no abuzu de poderes ne’ebe tinan lima liu ba akontese iha Ministeriu Infra-estrutura. 

KAK halo investigasaun ba Pedro Lay durante oras Tolu nia laran, hahu husi tuku 10:20 to’o Tukur 13:30 OTL, hodi konfirma dadus ruma kona ba iregularidade iha projeitu emerjensia lubuk ida ne’ebe hamosu durante periode IV Governu Konstitusional. Ministru Pedro Lay to’o iha Edifisiu KAK, Farol, ho kartea Estadu nian MAZDA ho numeru matrikula Polisia 30-333G, hodi kumpri notifikasaun KAK nian hanesan testamunha ba iregularidade balun iha Ministeriu Infra-estrutura. 

“Hau mai KAK ne’e atu presta deklarasaun hanesan testamunha kona ba hahalok funsionariu sira balun nian ne’ebe indisplina no la ativu hala’o serviso iha Ministeriu Infra-estrutura momentu neba,” informa Ministru Pedro Lay ba Jornalista sira hafoin presta deklarasaun iha KAK. Pedro Lay ne’ebe sai mai ho kosar no nakdedar ki’ik ne’e saran lia dehan, prenzensa ninia ne’e la’os tanba kazu boot, maibe hanesan troka ideas ho investigador KAK sira, maibe Pedro Lay mos rekonese iha oportunidade ne’e, investigador KAK saran pergunta lubuk ida ba nia hanesan fo atensaun. 

“Ida ne’e hanesan koalia ba malu baibain no hanesan fo atensaun bah au nia funsionariu sira iha Ministeriu Transporte no komunikasaun,” Pedro Sublinha hikas. Kona ba funsionariu se de’it mak halo abuju poder no indisplina, Pedro Lay la koalia barak, maibe hateten hela deit katak, individu sira hirak ne’e hetan ona notifikasaun husi KAK atu bele kumpri mos xamada husi KAK. 

“Ba oin KAK mak hatene ona, iha buat ruma mosu ou iha mal administrasaun ruma hau la hatene, hau mai presta deklarasaun deit,” afirma Pedro Lay. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.