quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

Kazu Emilia- Joao Cansio, Evidensia Mak Sei Determina

.

SUARA TIMOR LOROSAE - Kinta, 21 Fevereiru 2013 

DILI- Kazu Ministra Finansas Emilia Pirres nebe deskonfia fo projeitu ba nia Kaben nomos Eis Ministru Edukasaun iha Kuatru Governu konstituisonal João Cancio nebe Komisaun Anti Korupasaun (KAK) fo ona termus Identidade Rejidensia, husi evidensia mak sei determina tamba segredu justisa. 

Hatan ba kazu Emilia Pires, Komisariu Komisaun Anti Korrupasaun (KAK) Aderito de Jesus Hatete, KAK servisu la ses husi kodigu Penal Timor Leste nian, nebe koalia kona ba tipu korrupsaun hanesan pekulatu, Abuja poder, pekulatu de uju, partisipasaun ekonomia negosiu. 

“ Hau lakomenta espesifiku kona ba kazu ne’e (Kazu Emilia red), Kona ba investigasaun criminal hau hatete dala ida tan kazu 16 mak ita hare iha neba, ita boot sira hatete sese mak mai iha edifisiu KAK ita boot sira hatene hau latama klean ba aspeitu kazu A, B ou C, inkliu mos krime nebe mak komete ba kazu ruma,” dehan Aderito Liu husi Konferensia Kinta (21/02) iha Edifisiu KAK Farol. 

Nia hatutan KAK ninia prinsipiu mak la fo targu ba A, B ou C tamba servisu investigasaun ninian la fo tarjeitu, maibe investigasaun evidensia mak halo KAK, lori KAK ba iha A B ou C, kuandu fo trajeitu bele sai fali seluk. Timotio Gusmão 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.