segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013

“Lucia Lobato Tanis Iha Komarka”

.

Jornal Timor Post - Sabadu, 02 Fevereiru 2013 

Se Mak la laran moras wainhira dook husi ema ne’ebe ita hadomi, Satan fatin ne’ebe ita horik ba, la hanesan ona ho kondisaun uluk wainhira hamutuk ho familia, oan no laen. 

Buat hotu sei muda no la tuir ona ita nia hakarak, foti matan hateke hetan deit mak foho no ai-laran tuan, laletek foho Lalimalu no Fatubolu, at liu tan kuandu rai hahu nakaras malirin komesa hu neineik husi laletek tama to’o ruin dolen sira, kakuk lian no asu fuik nia tanis maka habelun loos ita hodi loke memoria ba lalatak familia nian iha tempu pasadau. 

Dadersan rai hun hahu nakloke-an hodi fo dalan ba loro matan atu hatudu-an, kareta Hilux mutin ne’ebe akompania husi segurnasa CSP, asesor no mos media eletronika no Jornais hahu dollar neineik husi dalan boot dirasaun Fatu-kero, tahu, Estrada kuak, no be mota nia taurutu mak sei sai sasin duni hodi lori ekipa Premeiru Dama hakman-an duni iha portaun oin Prizaun fatukeru nian iha Sesta (01/2) tuku 10:22 OTL. 

Wainhira to’o iha Prizaun, Isabel ne’ebe hakuak metin Lucia, wainhira rona hela lia hirak ho lalais muda situasaun tristi ne’ebe Lucia hato’o atu labele lori presaun liu-tan ba nia kuandu dook husi nia familia. 

 Purtabtu iha Isabel nia liman, kaer hela livru ida ne’ebe falun metin, laiha ema ida mak hatene livru ne’e kona ba saida, wainhira hatudu ba Lucia, Isabel hateten, “Hau lori hela livru ne’e ba ita para ita bele lee, livru ne’e maun Taur Mak fo”. 

Maske rona lia ida ne’e, ho matanween nakonu iha ninia matan, Lucia dezvia lalais ninia sentimentu harahun fuan ninian, hodi muda ema lubun iha sala laran nia atensaun katak, nia forte duni hasoru moruk ida ne’e. 

Vizita particular Primeira dama nian iha Prizaun Gleno ne’e hatudu duni realidade, Lucia ho Isabel koalia kudaze oras ida nia laran no laiha ema ida mak hatene saida mak sira konvense. 

“Hau mai Vizita Lucia Lobato hodi fo sentimentu solidaridade ba nia, tanba, nia brani simu desizaun hodi mai hela iha prizaun ne’e,” dehan Isabel Ferreira ba Jornalista sira, Sesta (01/2) iha Prizaun Fatu-Kero, Gleno Ermera. 

 Hafoin remata husi enkontru particular, Lucia akompania Isabel hamutuk ho Polisia no Guarda Prizionais sira hasoru malu ho Prizioneirus sira iha aula enkontru, ne’e hanesan fo korazen ida ba sira para forte nafatin atu hasoru todan hirak ne’e.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.