quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

“OJE 2013 U$1.3 Biliaun Submete Ona Ba PR”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 21 Fevereiru 2013 

Redaksaun final ba orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2013 ne’e hamutuk US$1.3 biliaun submete ona ba Prezidenti Republika Taur Matan Ruak atu bele hetan promulgasaun. 

Reprejetante povu husi bancada FRETILIN, Estanislau da Silva, hateten katak, OJE 2013 ne’e husi montante inisial U$1.7 biliaun, maibe komisaun eventual ne’ebe kria, hasai tiha U$150 milloens, entaun sei falta U$1.6 bilaun, maibe haree fali ba parte ezekusaun husi kada Ministeriu ne’ebe la dun efikas entaun governu ho parlamentu Nasional desidi utiliza deit U$1.3 biliaun no restu husi ne’e fila ba tezoru. 

“Bele konta dehan, orsamentu tinan ida ne’e total U$1.6 biliaun, osan ne’ebe mak aloka lolos ba governu ne’e U$1.3 biliaun de’it, restu husi orsamentu ida ne’e sei rai hela iha Tezouru,” esplika Estanislau da Silva ba Jornalista kuarta (20/2) iha Parlamentu Nasional. Deputadu Estanislau da Silva mos garante katak, PR Taur Matan Ruak sei promulga orsamentu ne’e tanba hetan consensus husi bancada FRETILIN mos. 

“Ami komisaun C halo tiha ona redasaun final, no ohin (orsehik) haruka ba Prezidenti atu promulga, hau fiar katak kuandu orsamentu ne’e hetan mos aprovasaun husi FRETILIN, sei laiha kestaun barak ba Prezidenti atu promulga,” tenik Estanislau. 

Entertantu, segundu Vice Prezidenti Parlamentu Nasional (PN), Aderito Hugo da Costa, informa katak, redaksaun final ba OJE 2013 ne’e, hatama tiha ona ba PR Taur atu Promulga no hein katak, hafoin promulgasaun bele hala’o ona dezenvolvimentu ba nasaun ida ne’e. 

Tuir Aderito Hugo, Komisaun C ne’ebe trata asuntu Finansas Publiku, iha kompetensia masimu atu halo redaksaun final hodi haree fali proposta no aprovasaun sira ne’ebe iha relasaun ho lei ne’e rasik. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.