sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

PM Xanana Hasoru Mari No Lu-Olo: “Ministru Sei Hata’an IHa PN Fulan 3 Dala 1”

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 22 Fevereiru 2013 

Prezidenti da Republika orgullu ho konjuntura politika ne’ebe la’o dadaun iha Timor Leste, situasaun ne’e hatudu ba matoridade politika lideransa Timor oan nian hodi dezenvolve rai ida ne’e. 

Primeiru Ministru hato’o kestaun ne’e, hafoin hala’o enkontru semanal ho Prezidenti da Republika iha palasiu Prezidensial Nicolao lobato, Dili. Kay Rala xanana Gusmao hateten katak, Xefi do estadu Taur Matan Ruak apresia tebes consensus nasional ne’ebe lideransa politika sira halo hodi dudu dezenvolvimentu nasaun ne’e nian. 

“Kleur ona la mai ne’ebe ohin mai informa ba Prezidenti kona ba konjuntu Politiku foun ne’e imi hotu akompania iha Parlamentu ne’ebe, Prezidenti mos kontenti, kontenti tamba hau mos hasoru tiha ona senor Mari, hasoru tiha ona senor Lu-Olo, probelma ne’e tamba problema intereses, kundu too iha intereses estadu, instituisi etadu, lideransa Timor oan nian tenki hamutuk duni, hanesan hau dehan tiha ona iha Parlamentu, problema laos kontra zero, abstensaun zero, problema ne’e consensus ne’e importante tebe-tebes bainhira ami hotu konkorda katak, atu redus tendensia ba osan husi minarai, hahu agora, hotu-hotu konkorda, husi opozisaun, husi governu, konkorda katak labele hasai liu 3%, ida ne’e pasu importante tebe-tebes, ida ne’e mos fo dalan ba kestoens interese nasional, hatudu katak Timoroan bele hamutuk, ne’e la signifika katak atu hamate demokrasia, la signifika katak atu hamate opozisaun, katak ita hotu tui-tuir malu, la’e, ida ne’e dignifika demokrasia, tamba dala ruma hanoin katak ita hakilar-hakilar mak demokrasia mais lae, demokrasia katak troka de opinoens hodi buka dalan ne’ebe diak ba ita tomak, ne’ebe prezidenti mos kontenti, hau rasik mos kontenti tebetebes ho situasaun ida ne’e,” dehan xanana Gusmao. 

 Xefe do Governu Kay Rala Xanana Gusmao hatutan iha ona mekanismu foun iha Parlamentu Nasional hodi fiskaliza servisu Ministeriu ida-idak tuir periodu ne’ebe determinadu. 

“Ita iha ona consensus ba pontu ne’ebe importante atu defende estadu ne’e, ne’e mak ita temi dehan, consensus maibe pontual, also dehan ita hamanasa ba malu bee dehan diak ona, la’e ida ne’e la diak, ne’e la diak, hanesan imi hotu akompania, opozisaun nafatin opozisaun, liu mekanismu foin ne’ebe kria agora ho konjutura politiku foun ne’e maka, iha ona asetasaun katak fulan 3 Parlamentu sei bolu Ministru 1 iha loron ida hodi ba hata’an, atu dehan ita boot nia programa ami aprova tiha orsamentu, ita boot nia programa fulan 3 ne’e halo to’o iha ne’ebe ona, hodi kontrola malu diak liu, se ita boot halo entaun alo iha ne’ebe, tamba ami mos haree kualidade la diak, tamba ita agora dadaun tenki lao dadaun ona ba kualidade,” dehan Xanana Gusmao. 

PM Xanana Gusmao informa liu tan katak, konselhu Ministru halo ona enkontru ho membrus do governu tomak hodi nune’e bele ezekuta orsamentu jeral Estadu ho diak. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.