quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

“PN Triste Estadu Loke Prizaun Ba Deit Ema Kiik”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-feira, 28 Fevereiru 2013 

Parlamentu Nasional (PN), liu husi deputadu Bancada FRETILIN Joaquim dos Santos no deputadu Bancada CNRT Cesar de Jesus, senti triste no preokupadu maka’as ba Estadu RDTL ne’ebe tinan hirak nia laran ona harii de’it prizaun hodi sulan deit povu kiik sira, maibe ema ne’ebe famozu oituan iha rai ida ne’e tama komarka lalais deit hasai tiha ona ho razaun oioin. 

Tuir deputadu nain rua ne’e katak, se estadu kontinua halo atetude ida nune’e iha parte justisa nian, maka imazen estadu ida ne’e bele monu iha povu nia leet nomos mundu internasional tanba injustisa hahu mosu iha nasaun kiik ida ne’e. 

Tuir deputadu Joaquim dos Santos, husi bancada FRETILIN katak, atu idela liu estadu labele halo prizaun atu halo terus deit povu kiik sira, maibe Timor oan hotu-hotu hamriik iha justisa nia oin hanesan, la distingi kiik ka boot, famozu ga la famozu, familia terus ba rai ida ne’e ka la terus. 

“Labele halo prizaun ne’e atu halo terus deit ema kiik nia oan sira de’it, ema boot sira nee la sente terus maske iha ona prizaun nia laran, ulun mak moras deit mos tenki hetan tratamentu especial, maibe povu kiik sira ne’e balun moras to’o mate iha prizaun mos ema ida la halai lori mai hospital,” Preokupa Joaquim dos santos ba Jornalista Kinta (27/2) iha PN, relasiona ho Prizioneira Lucoia Lobato ne’ebe moras pulmaun no posiblidade atu halo tratamentu saude ba rai liur. 

Joaquim hatutan, iha prizaun laiha ema boot ka ema kiik, tanba ema hotu-hotu iha lei nia okos, laos ema boot deit mak hetan previleiju husi lei ne’e no ema kiik sira sempre hoku rabat rai. 

“Kuandu ita tuir maromak nia lia fuan karik, infernu ne’e sala, hotu-hotu tenki ba inferno, pembantu ida klase nol mos ba inferno,” dehan Joaquim. 

Tanba ne’e Joquim husu ba Ministeriu Justisa tenki redefine fali ninia politika kona-ba prizioneirus sira. Iha fatin hanesan deputadu husi bancada CNRT Cesar de Jesus hateten katak, nia mos la konkorda ho desizaun ne’ebe dehan iha posiblidade haruka prizioneira Lucia Lobato ba tratamentu saude iha rai liur, tanba koalia kona ba justisa tenki tau ema barak ninia interese mos iha ne’eba. 

“Hau aban bain rua, karik tama prizaun mos hau la hili atu halo ida ne’e, maibe pronto tamba ita ema la hanesan, tanba uluk ita hatene Rogerio Lobato mos halo hanesan ne’e, hau koalia hanesan sidadaun ita haree buat ne’e injustisa boot ida,” dehan Cesar. 

Nia haktuir, ida ne’e akontese tanba ema harii fali husi eis titulares tanba lei ida ne’e iha tiha ona.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.