quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013

“PR Taur Seidauk Promulga OJE 2013”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda-feira, 25 Fevereiru 2013

Prezidenti da Republika (PR) Taur Matan Ruak, seidauk Promulga Orsamentu jeral do Estadu (OJE) 2013 ho montante US$1.3 billaun ne’ebe maka aprova ho unanimidade husi deputadu sira iha Parlamentu Nasional (PN), tanba Prezidenti Republika sei estuda hela. 

OJE 2013 ne’e Prezidenti Parlamentu Nasional Vicente Guterres da Silva haruka ba Prezidenti da Republika iha 20 Fevereiru semana kotuk. Tuir Lei, Prezidenti da Republika presiza tempu loron 10 hodi estuda proposta orsamentu ne’e molok promulga.

“Hau haruka tiha ona, horibain rua, Prezidenti mos konserteza nia sei haree, ne’e kontestu PR nian ne’ebe hau la bele to’o iha ne’eba,” dehan Prezidenti PN Vicente Guterres ba Jornalista sira iha Palacio Prezidensial, Aitarak laran, Dili, Sesta (22/02) hafoin informa servisu PN nian ba PR Taur.

Vicente Guterres hatutan, PN sei esforsu liu tan, nune’e bele iha consensus iha asuntu nasionais nian, maske iha buat balun maka bele haree oinseluk, maibe kestaun nasional presiza opozisaun no Bloku Koligasaun tenki iha consensus, nune’e bele defende interese nasional no interese estadu.

“Hau hanoin katak iha apresiasaun Pozitivu husi Prezidenti da Republika i Parlamentu sei esforsu an nafatin para hadiak halo nusa maka bele hetan consensus diak liu para os grandes asuntus nasionais nian, iha buat por minor ita bele haree oin seluk mas iha kestoens fundamentais pais nian tenki iha consensus husi opozisaun no mos bloku,” Vicente Guterres dehan.

Nia hatutan katak, husi konjunta politika foun ne’ebe mak akontese iha PN konaba aprovasaun OJE 2013 nian ne’e, hatudu katak, ne’e buat foun ida, maibe ida ne’e mos responsablidade maka’as husi opozisaun no bloku nian.

Tuir Vicente Guterres, iha pasu Pozitivu tebes no importante tebes ba nasaun ne’e iha tempu agora no ba futuru iha kestaun nasional tenki hamutuk duni.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.