quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013

“SEOP La Konkorda Kansela Orsamentu Auto Estrada”

.

Jornal Timor Post - Kuarta-feira, 27 Fevereiru 2013 

Sekretariu Estadu Obras Publiku (SEOP) la konkorda rekomendasaun ONG Luta Hamutuk (LH) ba Prezidenti Republika atu kansela orsamentu projeitu auto-estrada iha Kosta Soul. 

Tanba, tuir ONG Luta Hamutuk orsamentu ba atu halo projeitu auto estrada ladun nesesisariu, nune’e tenki aloka fali ba item saude, edukasaun, infraestrutura hodi rezolve problema bee mos no estrada. Hatan ba kestaun ne’e, SEOP, Luis Braz Rodrigues hateten, labele kansela tanba ita kuandu koalia orsamentu ne’e atu lalika aloka ba iha ne’ebe, signifika, ita lakohi dezenvolvimentu. 

“Se ita hakarak dezenvolvimentu, ita tenki harii buat ne’ebe ba faze jerasaun tuir mai sira atu halo, portantu jerasaun agora ne’e tenta ho programa, planu estratejia atu harii buat hotu-hotu,” dehan SEOP Luis iha nia knaar fatin, Mandarin (26/2). 

Nia hatutan, desizaun kona ba importansia ka la importansia, ita haree husi Kosta Soul, hanesan zona ida ne’ebe mak potensial tebetebes, ne’e mak agora dadaun ita atu harii Suppy baze, aeroportu no auto estrada, nune’e atu bele atrai nasaun sira seluk. 

Projeitu auto estrada ne’e rasik sei involve trabalador Timor oan kuaze 50 mil, dala ruma mos ita nia trabaldaor atu servisu iha projeitu ne’e mos sei falta tan. 

Konkorensia ba Aeroportu suai iha pakote ida ho projeitu auto-estrada nian, agora komesa hahu ona, portantu konkorensia ne’e kompania internasional maka bele tuir tanba projeitu ne’e ninia valor internasional. 

Se kompania lokal sir abele joint venture ho kompania internasional sira ba mega projeitu boot hanesan ne’e, sira nia reputasaun ba futuru sei diak liu tan, ne’ebe apela ba kompania sira, se bele agora kedas buka oinsa bele hamutuk ho kompania internasional sira atu bele priense rekijitus ba tender ida ne’e.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.