segunda-feira, 25 de março de 2013

“Borlaco La Kumpri Notifikasaun KAK”

.

Jornal Timor Post - Sabadu, 23 Marsu 2013 

Sekretariu Estadu Fortalesimentu Institusional, Francisco Soares Borlaco la kumpri notifikasaun Komisaun Anti Korupsaun (KAK) atu presta deklarasaun hanesan sasin ba prosesu kazu ne’ebe tama iha KAK. 

Tuir Informasaun ne’ebe diariu ne’e asesu husi fontes balun iha KAK katak, KAK halo ona notifikasaun dala rua ba Sekretariu Estadu, Borlaco atu ba presta nia deklarasaun, maibe to’o agora nia la aprezenta-an ba KAK no susar atu kontaktu tanba nia telefone mate. 

“Ami tenta konfirma Sekretariu Estadu, Borlaco atu mai iha KAK hodi submete ba iha investigasaun, maibe nia telefone mate tanba ne’e KAK foti desizaun hodi kansela investigasaun ne’e ba loron seluk,” dehan fontes ne’e, sesta, (22/3) iha Komisaun Anti Korupsaun, Farol, Dili. 

Fontes ne’e haktuir, agenda investigasaun kontinua adia ba loron 26 Marsu 2013, maibe karik Borlaco kontinua la kumpri mak KAK sei husu autorizasaun ba Ministeriu ubliku atu halo mandadu kapturasaun hodi submete ba prosesu investigasaun. 

Tuir agenda KAK katak, prosesu investigasaun ba Sekretariu Estadu Fortalesementu Institusional, Francisco Soares Borlaco, KAK marka ba oras tuku 10:00, maibe realidade hatudu, besik ona oras han meu dia Borlaco nunka mosu, ne’e hatudu momos lideransa sira la iha koperasaun ba justica iha Timor Leste.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.