segunda-feira, 25 de março de 2013

“ConocoPhilips Prontu Fo Relatoriu Annual Ba TL”

.

Jornal Timor Post - Segunda-feira, 25 Marsu 2013 

Kompania esplorador mina no gas iha tasi Timor, Conocophilips promete ona ba estadu Timor Leste katak, atu hadia relatoriu rendimentu annual hodi hato’o ba estadu TL. 

Ministru Prezidenti Konsellu Ministru Agio Pereira hateten, Estadu TL tenki orgullu ba regra internasional ne’ebe hala’o ona ho pratika diak, justisa ne’ebe kredivel no hanesan hodi hadi’a konfiansa entre kompania esplorador mina ho Estadu TL. 

Nune’e mos ho regra internasional ne’e konsege hetan rezultadu pozitivu katak, kompania kontrator ba esplorasaun mina sira hakarak dialogu ho estadu TL hodi rezolve problema ne’ebe parte rua infrenta. 

“Hau hanoin idea ne’e atu hametin ita nia kooperasaun, no parte rua iha kompriensaun ba malu hahu agora no futuru oin mai,” nia dehan liu husi karta ne’ebe diariu ne’e simu, Domingu (24/3). 

Agio dehan, Primeiru Julgamentu ba kazu ne’e, sobre impostu ne’ebe estadu TL hasai ba kompania esplorasaun mina no gas, nune’e tanba kompania falla hadia dokumentus arendamentu annual hod fo fial taxa impostu maka estadu TL disidi hasai nota liquidasaun. 

Tan ne’e, liu husi audensia julgamentu loron rua iha Tribunal Distritu Dili kompania esplorasaun mina Conocophilips pronto atu hadia dokumentus arendamentu tuir buat ne’ebe estdau husi antes ne’e. 

Kazu ne’e la’o to’o Tribunal tanba autor (kompania –red) lakohi fo dadus kona ba razaun ku’a impostu ho valor dollar milaun ba leten, tan ne’e, kompania presiza liu husi dalan legal hodi hetan justisa ne’ebe justu. 

Nia dehan, estadu TL mos pronto ona atu simu relatoriu rendimentu annual foun husi kompania, no kompania mos halo ona diskusaun informal ho estadu TL hodi buka solusaun tuir buat ne’ebe Tribunal husu ba parte rua atu buka solusaun liu husi dialogu ba kazu refere. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.