sexta-feira, 22 de março de 2013

Deputadu Estanislau Aleixo “Bolseiru Laiha Komportamentu Haruka Fila”

,

Jornal Timor Post - Sesta-Feira, 22 Marsu 2013 

Reprezetante povu iha Parlamentu Nasional (PN) husu ba governu liu husi Ministeriu Edukasaun atu haruka fila bolseirus iha rai liur ne’ebe la hatudu komportamentu diak no laiha responsablidade atu uza oportunidade ne’ebe estadu fo. 

 Deputadu Estanislau da Silva husi bancada FRETILIN lamenta tebes komportamentu bolseiru Timor-oan ne’ebe estadu fo fiar ba estudu iha rai liur hanesan Portugal, Indonesia no seluk tan , la dun iha interese ba estadu. 

 “Bolseiru ne’ebe deskobre tenke fila ona mai Timor Leste, iha Timor-oan barak mak atu ba estuda iha rai liur, kuandu sumba dala rua iha kursu ida tenki haruka fila mai ona no labele fo tan oportunidade,” hateten deputadu Estanislau da Silva iha meja PN, Tersa foin lalais ne’e. nia husu ba Ministeriu kompotente atu haree fila fali bolseiru sira ne’ebe governu haruka ba estuda iha liur kuandu lakohi estuda tenki haruka fila. 

Iha parte seluk, kona ba volume osan $80 ne’ebe governu selu ba bolseiru sira, deputadu estanislau hateten, bolsu estudu ne’ebe governu oferese ba estudante sira labele hanoin atu sai riku iha ema nia rain, maibe governu fo atu buak matenek. 

“Estudante simu bolsu estudu ne’e labele hanoin riku, fo bolsa laos atu moris diak kedas la’e, maibe naton para atu estuda, sosa livru,” nia lamenta. 

Ho ida ne’e nia husu ba Ministeriu ne’ebe relevante atu mai esplika ba Parlamentu Nasional hodi haree klasifikasaun estudante iha Bali, Jakarta no Portugal simu osan hira, atu nune’e deputadu labele espikula oioin.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.