sexta-feira, 8 de março de 2013

“FRETILIN Fo Kondolensia Ba PR Venezuela Hugo Chavez”

.

Jornal Nacional Diario - Sesta-feira, 08 Marsu 2013

Bancada FRETILIN iha Parlamentu Nasional (PN) hato’o sentimentu kondolensia ba Prezidenti Republika Venezuela, Hugo Chaves, ne’ebe husik ona mundu hodi fila baa man maromaknia Kaduna santo tanba sofre moras kanrkro. 

“Ha’u fo sentidu kondolensia ba Prezidenti Republika Venezuela, ne’ebe mak sira nia lideransa diak ida sei assume hela responsablidade nudar Prezidenti Republika no ohin loron husik ona sira iha mundu (mae),” dehan Deputadu FRETILIN Eladio fakulto ba JNDiario Kinta (7/3) iha Parlamentu Nasional.

Nia hatutan, FRETILIN fo nafatin nia sentidu solidaridade ba povu Venezuela atu bele laran metin nafatin, ho lider sira ne’ebe mak sei tuir mai atu bele kontinua nafatin kria paz no estabilidade no mos lori dezenvolvimentu ba povu iha ne’eba.

Nia hatutan, nia partikularmente hanesan reprezetante povu senti triste ba lider ida ne’e nia mate. Alende ne’e, Deputadu Inacio Moreira husi Bancada FRETILIN, hateten katak, estadu Timor Leste fo nia sentimentu kondolensia ba Prezidente Venezuela Hugo Chaves ne’ebe husik ona mundo.

Inacio mos husu ba povu Venezuela atu simu situasaun ida ne’e, tanba situasaun ida ne’e mosu ema hotu la espera, tanba ne’e husu ba povu iha nasaun refere atu kontinua mantein paz hodi hein sira nia nain ulun foun.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.