quinta-feira, 14 de março de 2013

“FRETILIN Preokupa Eskola Primaria Sai Assesor Ba Sarjana”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-Feira, 13 Marsu 2013 

Bancada FRETILIN iha Parlamentu Nasional (PN), senti preokupadu tebes ho Timor oan balun ne’ebe ho de’it edukasaun Primaria sai fali assesor ba ema sarjana ida iha Timor Leste ne’e. 

Fenomena ne’ebe bankada FRETILIN haree akontese barbarak los iha Administrasaun Estadu noa iha Governu laran. Tuir Deputadu FRETILIN, David Diaz Ximenes katak, presiza haree didiak asesor sira ne’ebe servisu iha instituisaun Governu, ba sa iha instituisaun balun sira nia asesor ne’e remata deit Eskola Primaria ba sai asesor ba ema ne’ebe sarjana ka Strata 3. 

“Ita haree agora ne’e ema eskola primaria ida ba sai fali asesor ba ema engeneiru ida, nia logika ne’e iha ne’ebe? Ema peritu mak bele sai asesor ba ema seluk,” Peokupa David Diaz Ximenes ba Jornalista, Tersa (12/3) iha Parlamentu Nasional. 

Realidade ne’e, halo Deputadu david Diaz, observa katak, moto ida ne’ebe serviso tenki efisiensia no efikasia ne’e iha deit deputadu parlamentu nasional, maibe iha liur ne’eba laiha ona efisiensia no efikasia. 

“Ema ne’ebe administrasaun publika, sai fali asesor ba ema politiku ida, maibe ema konsidera ida ne’e diak tebes, pior liu tan mak SMA (Escola Secundario) ida sai fali asesor ba ema Sarjana Hukum (Eskola Direitu) ida,” hatutan David. 

Tuir David, sira nia parte laos atu kritika governu, maibe kritika ema sira ne’ebe mak halo rekrutamentu ba asesor sira ne’e la tuir nia dalan. Iha fatin hanesan, Deputadu Ososrio Florindo, husi Bancada FRETILIN mos hateten katak, nia nunka fiar asesor sira ne’ebe iha instituisaun governu laran, liu-liu iha Sekretariu Estadu Asuntu veteranus nian, tanba asesor sira ne’e fo interpretasaun ba saida deit nunka tuir lei hodi membru governu sira ezekuta. 

 “PN aprova ona artigu barak kona ba lei, maibe membru governu ho komisaun homenajen hamutuk halo intrepretasaun husi asesor sira ne’e mak sala, entaun ezekusaun ba programa governu nian mos tenki lao sala,” tenik Osorio Florindo.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.