quinta-feira, 21 de março de 2013

Governu La Tau Atensaun “Estudante Tur Iha Rai Hodi Tuir Prosesu Aprendizazen”

.

Notisia Husi TVTL - Kuarta-Kalan, 20 Marsu 2013 

Eskola Filial Kulu-oan iha kondisaun ida ne’ebe la favorese, tamba ne’e estudante sira tenki tuur deit iha rai hodi tuir prosesu aprendizazen. 

Kondisaun eskola Filial Kulu-oan Sub Distritu Jumalai la favorese ba prosesu aprendizazen. Klaudino nu’udar Diretor eskola hateten, eskola ne’e hetan reabilitasaun dezde tinan 2003 maibe oras ne’e dadaun nia kondisaun aat tanba ahi laok hotu. 

 “Tempu uluk eskola ne’e kondisaun diak hotu, maibe agora udan beibeik entaun ai lahuk hotu, depois ai monu hotu, ami la uza, no alunus sira tur deit iha rai,” dehan Diretor eskola ne’e. 

Eskola ne’e Filial husi ensino Bazico Tasili, Diretor eskola ne’e mos haktuir tan katak, programa merenda eskolar mos paradu. 

Eskola iha alunus hamutuk 200 resin no prosesu aprendizazen dura deit oras rua, estudantes mos tur deit iha rai hodi tuir lisaun tamba fasilidades eskolar nian laiha kondisaun favoravel. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.