quarta-feira, 27 de março de 2013

“Hatan Iha KAK, Borlaco La’os Santu”

,

Jornal Independente - Tersa-Feira, 26 Marsu 2013 

Sekretariu Estadu Fortalesementu Institusional (SEFI) Francisco Borlaco konsidera liaha ema ida inklui nia aan rasik la prefeitu (santu) iha governu laran, tanba ne’e nia pronto atu ba hata’an iha Komisaun Anti Korupsaun (KAK). 

Borlaco dehan, nia sei hatan iha KAK tuir buat ne’ebe mak nia hatene, bainhira nia sei assume kargu director Jeral Ministeriu Finansas iha Governu anterior relasiona ho alegasaun ba kazu krimi abuzu poder no frauda fiscal. 

Borlaco konsidera akuzasaun hasoru nia lao tuir prosedimentu ne’ebe iha maibe, akuzasaun sira ne’e balun validu no balun lae. 

“Kesar sira ne’ebe validu, hau nia hanoin tinan 10 liuba iha erus ka laiha erus ita tenki ba hatan, ita hatan ita hare,” dehan Borlaco iha kaikoli orsehik. Rejultadu saida de’it sei hetan husi akuza ne’e, Borlaco dehan, pronto simu tanba laiha ema ida mak prefeitu iha governu laran. 

“Laiha ema ida iha ne’e que prefeitu, sistema foun, ita foun ita hotu lao tuir se iha iregularidade ruma ita tenki hatan,” dehan Borlaco. 

Iha tinan hirak ba kotuk, Borlaco dehan, iha erus barak hanesan jestaun, sistema administrasaun la lao ho diak, inklui responsavle funsionariu lao la diak. Entertantu, tuir fontes konfirmadu husi KAK hatete, KAK sei kopera PNTL hodi ba kaer obrigaroiu eis Diretor Ministeriu Finansas ne’e iha tersa ohin (26/3) bainhira nia lakohi marka prezensa. 

KAK bolu sekretariu estadu Borlaco tanba tuir akuzasaun Ministeriu Publiku deskonfia envolve kazu krimi abuzu poder no frauda fiskal relasiona ho tenderizasaun iha aprovizionamentu nasional bainhira sei assume kargu nuudar diretur jeral aprovijionamentu ina Ministeriu finansas governu anterior nian. 

Entertantu, iha fatin seluk, Primeiru Ministru xanana Gusmao ‘sadik’ Komisaun Anti Korupsaun (KAK) investiga mos nia, tanba membru governu barak mak hetan ona investigasaun. PM Xanana dehan, tuir lolos KAK halo investigasaun ba nia nudar Primeiru Ministru molok Ministru sira ba hatan. 

“Ida ne’e KAK kostuma dehan ba sira, no hau simu informasaun, katak ne’e segredu justisa, maibe lolos KAK bolu hau, hau informa agora ne’e, haul abele informa seluk tan, sira antes bah au dehan ba, depois mak ita ba hotu,” hateten Xanana iha Palasiu PR Aitarak laran hoseik. 

Xanande han, Projeitu konstrusaun ba estrada no ponte sira iha kapital Dili ne’e hetan autorizasaun no desidi rasik husi nia, tanba ne’e nia pronto atu ba hata’an. 

“Bolu kona ba Ponte Komoro hau mak desidi, bolu kona ba estrada husi Tasitolu nian mai to’o iha ne’e, iha setrada sira ne’ebe agora dadaun sira (kompania) hadia hela klara sira ne’e, husi tasi ibun ne’e ba ne’e, bele dehan katak tanba sa, halo nusa, hau mak responde, ne’ebe haul abele dehan saida-saida, maibe hau atu dehan deit, mensazen ida ba KAK dehan bolu deit hau, lalika perde tempu,” dehan PM Xanana.
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.