quarta-feira, 20 de março de 2013

“Jose Teixeira, Rui Menezes Ho Arif Sagran Kandidatu Ba CNE”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-Feira, 20 Marsu 2013 

Atu priense komisariu ba tur iha Comisaun Nasional Eleisoens (CNE), Parlamentu Nasional liu husi Bancada CNRT, FRETILIN, Partidu Demokratiku no Frenti Mudanca, aprezenta ona kandidatu nain tolu mak hanesan, eis deputadu FRETILIN Jose Teixeira, eis Deputadu Partido Demokratiku, Rui Menezes no Arif Sagran. 

 “FRETILIN iha ona kandidatu ida, eis Deputadu Jose Teixeira, no kona ba bloku ninian apoiu eis deputadu Rui Menezes ho Arif Sagran,” informa segundu Vice Prezidenti parlamentu Nasional (PN), Aderito Hugo da Costa, ba Jornalista Tersa (19/3) iha PN. 

Nia haktuir, parlamentu defini ona Komisariu ba Comisariu Nasional Eleisens (CNE) nian, tanba sira nia mandatu ne’e remata tiha ona, tanba ne’e, parlamentu hanesan orgaun kompotente atu bele eleze membru sira ne’e, hodi reprezenta parlamentu no mos orgaun soberania sira seluk. 

“Iha kompozisaun ne’e mak iha, reprezetante komisaun CNE nian husi Igreija Katolik, Protestan, Muslimanu sira, nomos reprezetante husi Juiz, Ministeriu Publiku no Prokuradoria sira, nomos reprezetante sosiedade sivil, ida ne’e mak kompozisaun husi 13 komisariu ne’ebe mak ejiste iha tinan hirak nia laran ne’ebe mak liu ona,” tenki Aderito. 

Aderito informa, tuir informasaun ne’ebe sira hetan, orgaun sira seluk nomea ona sira nia ema atu ba kargu ida ne’e, maibe uniku Parlamentu nian mak seidauk. 

 Ne’ebe, Bancada Parlamentar hat ne’e konkorda ona atu avansa ho lista ida deit, tanba haree ba proporsionalidade no Parlamentu iha direitu ba membru efetivu komisariu CNE nain tolu ho suplenti ida. 

Maibe Bancada CNRT mak tenki aprejenta kandidatu nain rua, no bancada FRETILIN aprezenta kandidatu nain ida no suplenti ne’e mai husi deputadu sira hotu.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.