quinta-feira, 14 de março de 2013

“Lei Vitalisia Eduka Ema Sai Baruk Ten”

.

Jornal Nacional Diario - Kinta-Feira, 14 Marsu 2013 

Direktur Ezekutivu ONG Luta Hamutuk (LH) Mericio Akara hateten, lei pensaun vitalisia bainhira la iha alterasaun signifika katak, lei refere sei eduka ema atu sai baruk ten, tanba maioria ema ne’ebe mak hetan vitalisia sei iha kategoria produktivu hodi hala’o kna’ar. 

“Osan husi vitalisa ne’ebe simu 100% husi salariu ne’e nia implikasaun bele fo todan ba orsamentu jeral do estadu, laos ida ne’e deit maibe lei ne’e rasik mos eduka ema atu sai baruk ten,” Mericio Akara haktuir ba jornalista iha nia knar fatin,” Farol Kuarta (13/3). 

Mericio hateten, la dun efisien bainhira kada fulan governu tenke despaixa 100% ba eis titular ne’ebe nia fontes reseitas mai husi OJE. Realidade hatudu maioria ema ne’ebe mak hetan pensaun vitalisia mesak idade ki’ik, signifika produktivo ne’ebe tuir lolos sei bele fo kontribuisaun ba nasaun liu husi sira nia kapasidade maibe tanba vitalisia sira keenakan. 

“Eis membru PN balun agora dadauk sei joven hela maibe ita fo pensaun vitalisia ne’e ba sira entaun sira la produktivu nune’e estadu maka sei lakon,” Mericio Akara reforsa tan. 

Tuir Mericio Akara, diak liu ba futuru pensaun vitalisia ba ema ne’ebe mak idade ona, ba isra ne’ebe sei produktivu bandu, e sira nia osan ne’e uza halo fali dezenvolvimentu. 

Antes ne’e, laos segredu ona ba publiku, hahu Prezidnete da Republika Taur Matan Ruak inklui membru Parlamentu Nasional sira hateten katak, sei halo alterasaun ba lei vitalisia maibe realidade mak kontinua zero, sein esplikasaun klaru ba povu. 

“Kampania ne’ebe hotu uza para manan votu maibe agora la hatudu komitmentu,” dehan Akara ho kritika. 

Ho nune’e, Mericio Akara fo hanoin ba Prezidneti da Republika Taur Matan Ruak inklui deputadu sira atu labele haluha promesas ne’ebe mak halo iha kampania, Mericio Akara mos enkoraza nafatin povu hodi kontinua ejiji nafatin ba ukun nain sira atu realiza promesa ne’ebe mak sira halo iha kampanha. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.