terça-feira, 19 de março de 2013

“PN La Aprova Viazen PR Taur”

.

Jornal Timor Post - Tersa-Feira, 19 Marsu 2013

Konstituisaun RDTL artigu 95 versiklu 3 parte H hateten, Parlamentu Nasional (PN) maka fo autorizasaun ba Prezidenti Republika (PR) atu vizita nasaun seluk, maibe, realidade ne’ebe akontese Vizita PR Taur Matan Ruak ba Roma (Italia), Sabadu (16/3) seidauk hetan autorizasaun husi reprezentante posu sira iha PN. 

Prezidenti PN, Vicente Guterres hateten tuir loloos orgaun Parlamentu Nasional (PN) iha rekonesementu antes PR Taur atu hala’o viazen ba rai liur.

Nia dehan, karta rekonesementu ne’ebe Xefi Kaza Sivil PR ninian hato’o ba PN iha sesta (15/3) lorokraik hodi hateten, loron sabadu (16/3) PR dezloka kedas ba Roma (Italia) tanba hetan konvite husi Santa Se Vatikanu atu partisipa serimonia tomada de posse ba Amu papa foun.

Ho dezlokasaun urjenti, finde semana membru PN III Lejislatura la konsege halo debate antes halo viazen.

“Ita tenki konsidera situasaun ne’e tanba, ita ninia prezidenti ba kedas iha sabadu fin de semana liu ba, ita la konsege iha oportunidade atu fo kedas sentimentu iha tempu ne’e,” Prezidenti PN Vicente Guterres dehan iha meza Plenaria PN, segunda (18/3).

 Maske PN laiha rekonesementu, Sesta (15/3) foin lalais ne’e, PR hato’o karta rekonesementu ba Prezidneti PN la konsege deskute PR ninia dezlokasaun ba Roma tanba tama loron fin de semana.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.