quinta-feira, 14 de março de 2013

“Polisia Komesa ‘Kastigu’ CPD”

.

Jornal Timor Post - Kinta-Feira, 14 Marsu 2013 

“Realidade hau nia membru sira la hetan ona ai-han kuaze loron 16 ona, hahu iha 27 to’o ohin loron, Polisia sira la fo fatin hatama hahan ba sira ne’ebe halo natar,” Antonio Aitaha Matak ba jornalista sira, Kuarta (13/3) iha palasiu Governu. Memebru Konsellu superior da luta CPD-RDTL hatutan, Polisia la fo ona lisensa, tuir rezolusaun Konsellu Ministru. 

 “Ami konsidera katak, Polisia sira fo kastigu baa mi nia membru sira maka’as tebes no oin seluk liu,” Matak haklaken hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Interinu Fernando La Sama de Araujo. 

Aitahan Matak dehan, membru CPD kuaze 1000 la asesu ona ba aihan, sira ne’ebe tun foti aihan hanesan suai, Ainaro, Ermera, Luquisa para deit iha Dotik, husi fali Lospalos, Viqueque, Baucau moa hanesan, para deit iha mota sorin labele tama, tanba polisia sira taka hotu dalan. 

Ne’e duni enkontru ho PM Interinu La-Sama husu governu ninia responsablidade bainhira membru ida mak amte hamlaha, tanba prezensa CPD iha Welaluhu, sub Distritu Fatuberlihu, Distritu Manufahi la’os atu halo krimi. Hasoru malu ne’e, nia husu ba governu liu husi PM Interinu atu fo orientasaun ba polisia para loke dalan ba membru sira atu hatama hahan. 

Iha sorumutu ne’e, La sama husu ba CPD atu serviso hamutuk ho governu,” Hau husu ba maluk CPD sira oinsa bele servisu hamutuk ho governu, tanba ne’e iha tempu badak Ministru Turismu Komersiu no INdustria (MKIA) sei tun ba Welaluhu hodi buka solusan,” Primeiru Ministru Interinu Fernando La Sama ba jornalista sira, hafoin hasoru malu oras rua ho dirasaun CPD-RDTL iha Palasiu Governu Dili, Kuarta (13/3). 

La-Sama hateten, solusaun ne’ebe mak governu sei hala’o bazeia ba desizaun Primeiru Ministru Xanana Gusmao desidi atu prepara osan hodi sosa. 

“Solusaun ida ne’e tama ona iha Politika governu nian, POvu Kuda Governu Sosa,” La Sama tenik. Nia salienta, bainhira governu re-integra CPD-RDTL sira ba ida-idak nia distritu hodi kontinua halo koperativa, governu sei tau nafatin osan hodi fo apoiu, tanba CPD parte ida husi povu, ne’e duni laiha FRETILIN, CNRT, PD no CPD, tanba ne’e governu merese fo atensaun nafatin. 

 Nune’e, Aitahan Matak hatutan, nia parte to’o oras ne’e deskobre desizaun rezolusaun maibe apoiu hari’i komisaun, prejensa CPD iha Welaluhu hanesan treinamentu hodi halibur ema hotu atu eduka Timoroan bele servisu hamutuk, nune’e fila ba ida-idak ninia distritu kontinua hala’o koperativa. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.