segunda-feira, 25 de março de 2013

“SEFI Rekomenda Hasai Funsionariu Na’ok Ten”

.

Jornal Independente - Segunda-feira, 25 Marsu 2013 

Sekretariu Estadu Frotalesementu Institusional (SEFI) ne’ebe hala’o nia funsaun atu kontrola ba lala’ok ezekusaun orsamentu Jeral Estadu no planu annual husu ba Ministeriu Edukasaun atu labele duvida no tauk hodi halao mudansa ba funsionariu edukasaun ne’ebe hala’o serviso. 

SEFI Francisco Borlaco hateten, durante mandatu governu Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) seidauk iha servisu fortelesementu institusional. Iha tempu ne’ebe ida-idak la’o tuir nia hakarak no nia dalan de’it, tanba ne’e rezulta hamosu kestaun barak mak publika kestiaona. 

‘Tanba ne’e ital abele tauk halo mudansa kona ba saida mak la’o la diak durante tinan hirak kotuk, ita la bele tauk muda idrektor no xefi departementu inklui funsionarius ki’ik sira kuandu hala’o servisu ladiak,” hateten Borlaco bainhira fahe livru Boa Governasaun ba Ministeriu Edukasaun iha Vilaverde, Dili sesta semana kotuk. Borlaco ne’ebe hetan mos akzuasaun husi Ministeriu Publiku ne’e dehan, kuandu sistema aprovizionamentu la’o la diak, nia impaktu negativu mak sei hamosu dezastre institusional. 

Durante mandatu Governu AMP nia identifika funsionariu Ministeriu Edukasaun mos gasta osan barak ba konbustivel ba kareta estadu sira nian ne’ebe uza la tuir servisu professional. 

 “Tanba ida ne’e maka ohin ita tenki halo mudansa ba kestaun hirak ne’e, hakarak atu kaer ukun labele tau atu ba hetan iha Komisaun Anti Korupsaun no iha Tribunal tanba ita kaer osan ema barak sei tau matan ba ita no ita mos tenki kontrola ita nia an rasik,” dehan nia. 

Tuir planu, servisu fortalesementu ne’e sei hala’o iha Ministeriu tmak inklui autoridade lokal tanba tinan ida ne’e governu aloka orsamentu hamutuk rihun 50 ba kada suku iha rai laran hodi hala’o prosesu dezenvolvimentu iha kada suku.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.