segunda-feira, 18 de março de 2013

“Taur Fihir PJR Foun”

.

Jornal Timor Post - Sabadu, 16 Marsu 2013 

Prezidenti Republika Taur Matan Ruak oras ne’e dadauk sei fihir hela Prokurador Jeral Republika (PJR) foun tuir lei, no fihir ema ne’ebe bele hala’o serviso diak liu tan no tuir deit lei, hodi bele defende estadu no hametin justisa iha Timor Leste. 

 “Atu nomeia ita nia prokurador Jeral Republika foun laos buat fasil ida maibe ho estuda ne’ebe klean hodi eskoila ema ne’ebe meres ho aten brani serviso ho rigrozu, hau sei hanoin didiak hodi hili ida ne’ebe diak liu atu lidera Ministeriu Publiku no maneija Prokurador Jeral, bazeia ba interese instituisaun sira nian no pais nian de’it, tenki foka de’it ba lei no interese servisu nian no dezenvolvimentu ba perioridades ne’ebe defini ona,” Hateten ba Taur ba Josnalista sira iha sesta (15/3), wainhira partisipa serimonia inagurasaun edifisiu Prokuradoria Distritu Dili, iha Vila Verde Dili. 

Iha oportunidade ne’e mos, Taur fo agradese ba atual Prokuradoria Jeral Republika, Ana Pessoa Pinto, ne’ebe durante nia mandatu tinan ha’at konsege hala’o servisu ho diak. Taur mos hatutan katak, sistema justisa importante tebes ba Timor Leste nia dezenvolvimentu ekonomiku, emprezariu no investidor sira, nasional ka internasional, buka sitema ida ne’ebe ema respeita, ho justisa ida ne’ebe eifsiente, no bele fo fiar hodi nune’e bele hametin konfiansa, dezenvolve projeitu ekonomiku, hodi povu bele moris diak liu tan. 

 Entertantu, Prokuradora Gerald a Republika (PGR) Ana Pessoa Pinto katak edifisio ida ne’e prokuradoria importante liu iha nasaun Timor Leste, tanba prokurador simu kazu barak ne’ebe iha obrigasaun atu rejolve kazu sira ne’e. 

 “Hau fiar Ministeriu Publiku Timor Leste no hau fiar ita nia maluk sira no ba Timor oan hotu atu fo tulun Ministeriu Publiku, tanba sei iha prokurador foun atu haka’as an, tanba prokurador hanesan instituisaun ida tulun justisa iha Timor Leste,” hateten Ana Pesoa. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.