segunda-feira, 25 de março de 2013

“Xanana Ezije Nasaun Hotu Kontribui Ba Paz no Estabilidade”

,

Jornal Independente - Segunda-feira, 25 Marsu 2013 

Primeiru Ministru Xanana Gusmao eziji atu nasaun hotu tenki hamutuk hodi kontra terorismu, seguransa maritime, droga, trafiku umanu atu paz no estabilidade metin iha mundu. 

PM Xanana hateten, ida ne’e nuudar Ministru Defeza no seguransa bainhira hato’o nia deskursu iha Dialogu Internasional Defesa nian iha Jakarta Indonesia (JIDD) iha foin lalais. 

Iha dialogu ne’e, PM Xanana dehan, Terorisme, Siguransa Maritima, Droga, Trafiku Umanu mak ohin loron sai ameasa ba paz no estabilidade iha mundu. 

Tanba ne’e, PM Xanana Gusmao dehan, importante tebes mak nasaun hotu halo kooperasaun hodi fahe informasaun ba malu, servisu hamutuk hodi kombate hahalok a’at sira ne’ebe kauza ba estabilidade nasional no internasional. 

Servisu intelejensia iha nasaun hotu, PM Xanana dehan, tenkie efetivu liu atu servisu hamutuk halo kordenasaun ho polisia no instituisaun seguransa sira para hapara aktividade illegal sira ne’e. 

Nasaun ne’ebe iha koperasaun, tenke hametin nafatin sira nia koperasaun liu husi treinamentu, fahe informasaun no transfere teknolojia iha tempu ne’ebe presija ho dalan ida ne’ebe mak bele hametin paz no estabilidade nasional no internasional. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.