terça-feira, 9 de abril de 2013

“Carrascalao Duvida Master Plan Alkatiri”

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 09 Abril 2013 

Eis Vice Primeiru Ministru iha Governu Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) Mario Viegas carrascalao preokupa ho Master Plan ne’ebe hamosu husi eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri nian deferente ho Master Plan Governu nian. 

Eis Vice Primeiru Ministru ne’e rekonese seidauk lee master plan ne’e, nia haree deit hakerek balun kona ba eis Primeiru Ministru Alkatiri aprejenta orsamentu tentative billaun U$1.3 ba Distritu Oecusse. 

“Hau seidauk lee Master Plan ne’e maibe hau haree de’it hakerek balun kona ba eis PM Alkatiri aprejenta orsamentu tentative ida U$1.3 biloens ba deit Distritu Oecusse deit,” hateten Carrascalao ba INDEPENDENTE iha Hotel Timor horseik. 

Tuir nia katak, Master plan ne’e labele deferensia fali planu dezenvolvimentu nasional ne’ebe governu trasa ona iha tinan kotuk. Nia hatutan, se karik osamentu ne’e ba deit oecusse, ne’e mos diak tanba parte kontribuisaun governu nian no tuir informasaun sei iha tan orsamentu hamutuk bilauan U$2 ital mai husi estranjeiru. 

 Maibe, tuir Carrascalao katak, orsamentu bo’ot ne’e tenki iha instituisaun ho estrutura ida forte atu kontrola orsamentu ne’e. Maski nune’e, nia la deskonfia Mari Alkatiri ema ida ne’ebe mak seriu no ema onestu ne’ebe bele haree estrutura atu kontrola. 

“Hau la deskonfia Mari Alkatiri, nia ema ida ne’ebe mak halo sasan sira ne’e,” hateten Carrascalao. 

Iha fatin seluk, Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao kontinua husu povu Distritu Oecusse atu prepara an hodi rona eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri, kona ba estudu master plan ba planu implementasaun Zona ekonomia especial iha Distritu oecusse. 

Xanana dehan, agora Timor Leste iha konjuntura foun katak, lider sira tenki hamutuk defende ba interese nasional. “Ba buat seluk ita koalia nafatin ba interese nasional ita deit, dehan PM Xanana iha debate publiku Municipiu iha Distritu Oecusse (8/4). 

PM Xanana mos informa ba povu Oecusse katak, lakleur eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri sei aprezenta politika zona ekonomia esklusivu iha Distritu Oecusse. “Dr. Mari Alkatiri atu mai laos koalia ho partidu FRETILIN, maibe koalia ho Oecusse oan hotu,” dehan Xanana. 

Hanesan iha funsaun publiku, xanana dehan, nia lakohi funsionariu publiku sira lori interese partidu ba laran. 

 “Hau koalia tiha ona ho diretor sira katak, funsaun publiku hau lakohi rona partidu iha laran, iha servisu fatin, servisu ba povu ida deit (TL),” dehan Xanana. 

Entertantu, antes ne’e, Eis Primeiru Ministru Dr. Mari Alkatiri aprezenta ona Master Plan kona ba zona ekonomia especial distritu oecusse ba Prezidenti Republika Taur Matan Ruak no Governu rasik. 

Tuir Alkatiri, se zona ekonomia especial ne’e implementa duni iha Distritu Oecusse sei enveste osan porvolta bilaun U$1.3 dollar Amerikanu. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.