terça-feira, 9 de abril de 2013

“Inan-aman Estudante Kestiaona Livru Husi ME”

.

Jornal Independente - Tersa-Feira, 09 Abril 2013 

Inan-aman estudante sira iha eskola baziku Farol, Dili, kestiaona livru ne’ebe mak Ministeriu Edukasaun (ME) fahe ona ba kada eskola tanba to’o ohin loron estudante sira la kaer livru ruma wainhira tuir prosesu aprendizazen. 

Tuir Jose Ximenes nu’udar aman estudante ida iha Ensinu Baziku Farol, katak loloos alunus sira tenki kaer livru wainhira akompania prosesu aprendizazen, laos ba rona no hakerek buat ne’ebe mestri sira fo. 

“Wainhira ami lori labarik sira mai eskola iha ne’e, ami mos hamrik iha liur hodi akompania sira nia prosesu aprendizazen, iha ne’eba labarik sira la kaer livru husi parte Ministeriu Edukasaun nian,” hateten Jose ba Jornalista wainhira lori nia oan ba eskola iha eskola Farol, horsehik. 

Jose halo komparasaun ho tempu okupasaun Portuguesa ne’ebe maske dala ruma alunus sira tuur iha rai, maibe livru kumpletu. 

Iha fatin ketak, Ministru Edukasaun, Bendito Freitas rekonese livru seidauk sufisiente, nune’e parte ME buka hela dalan atu bele rejolve iha tinan 2013. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.