quinta-feira, 18 de abril de 2013

“Joven Ida Hetan Sona Iha Komoro”

.

Jornal Independente - Kinta-Feira, 18 Abril 2013 

Konfrontu entre joventude sira iha Aldeia Mate La Hotu, Suku Komoro, rezulta vitima Jose Plastik kanek todan tanba hetan sona.

 Aliende vitima hetan sona, uma ida nia vidru janela oin rahun total no motor mega pro ida estragus tanba hetan baku no tuda husi grupu organizadu.

 Konfronta ne’e akontese iha loron kuarta (17/4) horseik iha tuku 2:30 otl, no oras ne’e vitima hetan tratamentu intensivu iha Hospital Nasional. Xefi Aldeia Mate La Hotu, Ana Paula Martins hatete, kasu ne’e akontese nia la iha fatin, maibe bazeia ba informasaun ne’ebe nia hetan husi komunidade katak, vitima ho naran Jose Plastik husi Aldeia Moris Foun atu mai foti Lona iha aldeia Mate La Hotu mak hetan sona dala ida iha parte kabun kotuk. 

“Depois hau to’o fatin akontesementu mak hau telephone ba polisia hodi mai identifika suspeitu ne’ebe involve iha kazu ne’e, maibe suspeitu halai lakon,” nia hateten iha Aldeia Mate La Hotu, Suku Komoro, Sub Distritu Don Alexo, Distritu Dili horseik. 

Nia husu ba parte seguransa tenke halo esforsu hodi kaer suspeitu atu kastigu tuir lei. 

“Hau nia hakarak ne’e, familia suspeitu ne’e tenki entrega sira nia oan ba polisia hodi halo dialogu,” dehan nia. Iha fatin hanesan, Xefi Suku Comoro, Euriso de Jesus hateten, tipu kazu sona malu kuaze akontese dala 6 ona iha nia suku laran. 

Durante ne’e, nia sempre servisu hamutuk ho polisia komunitariu tama-sai kada uma kain iha suku ne’e hodi sosializa informasaun ba sira, wainhira hetan problema ruma imediata kontaktu ba autoridade lokal no seguransa. 
 ,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.