quinta-feira, 18 de abril de 2013

“Taur Sai Patronu UNE-TL”

.
Foto - Presidência da República de Timor-Leste - Facebook
Jornal Timor Post - Kinta-Feira, 18 Abril 2013 

Prezidenti Republika (PR) Taur Matan Ruak ofisialmente sai patronu ba Uniaun Nasional Eskuteirus Timor Leste (UNE-TL). 

Organizasaun UNE-TL iha previleizu ida, tanba bele hala’o serimonia hili Xefe Estado hodi sai patronu eskuteiru Timor Leste, tuir estatutu UNE-TL kontempla iha Timor Leste kuaze hanesan mos iha nasaun sira iha mundu, tanba ne’e foti xefe estadu hetan konfiansa tuir estatutu hodi hare aktividade organizasaun eskuteiru. 

“Estatutu hateten klaru iha UNE-TL katak, ema ne’ebe mak sai patronu mak Prezidenti Republika, ida nee hanesan promosaun tanba ita hahu prepara joven sira sai lider iha futuru,” hateten, Prezidneti UNE-TL Idelta ba Jornalista iha Palasiu Prezidenti Nicolau Lobato, Dili, Kuarta (17/4). 

Iha biban ne’e, Xefe Estadu Taur Matan Ruak preokupa tebes buat barak hanesan pronografia, protistuisaun nomos hahalok sira ne’ebe laedukativu ba sidadaun Timor oan. Tanba ne’e ba oin tuir Taur, 

Presija kapasitasaun ba joven eskiteiru, nune’e futuru mai kari lider instituisaun bele sai estafeta nasaun nian. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.